ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - Две сестри, които са граждани на Чешката република и живеят постоянно в Чехия, са наследници на починалите си родители - български граждани. Дължи ли тя данък по ЗМДТ при безвъзмездното придобиване на парич...

ВЪПРОС: Две сестри, които са граждани на Чешката република и живеят постоянно в Чехия, са наследници на починалите си родители - български граждани. Последна е починала майката, която е оставила парични средства по своя банкова сметка в българска банка, сумите по която се наследяват от нейните дъщери. Едната от сестрите желае да отстъпи своя дял от наследените парични средства безвъзмездно на другата сестра.

Дължи ли тя данък по ЗМДТ при безвъзмездното придобиване на паричните средства, наследени от сестра й?

ОТГОВОР: По силата на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение или по друг безвъзмезден начин както и погасените чрез опрощаване задължения.

В казуса е казано, че едната сестра желае да отстъпи безвъзмездно парична сума в полза на другата. Терминът „отстъпване“ не е правен и съдържанието му не е точно дефинирано.Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП