ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Поради обявяване на извънредното положение в резултат на епидемията от коронавирус, собственици на хотели и заведения за обществено хранене претендират за освобождаване от такса

ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ВЪПРОС: Поради обявяване на извънредното положение в резултат на епидемията от коронавирус, собственици на хотели и заведения за обществено хранене претендират за освобождаване от такса за битови отпадъци за определен период от настоящата година пред общинската администрация. Те не са подали декларации за освобождаване от такса до края на предходната година.

Предвид изричния характер на разпоредбата на чл. 71 от ЗМДТ, където изчерпателно са посочени основанията за освобождаване от отделните компоненти на таксата за битови отпадъци, възникват следните въпроси:

  • Допустимо ли е освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г. на хотели и заведения за обществено хранене, които няма да се ползват през настоящия туристически сезон, и за които декларациите за освобождаване са подадени след изтичане на срока по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ?
  • Възможно ли е освобождаването на такива обекти от някои от останалите компоненти на таксата за битови отпадъци?

ОТГОВОР: Въпросът за освобождаване от такса за битови отпадъци на хотели и заведения за обществено хранене, които не работят за определен период от настоящата година поради обявеното извънредно положение и извънредна обстановка, намери изрично законодателно уреждане с §3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМДТ, обн. ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП