ОБЛАГАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ „ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“

ЗМДТ

ВЪПРОС: Съгласно нотариален акт за покупко-продажба фирма придобива на 03.10.2008 г. недвижим имот, представляващ поземлен имот (УПИ) с площ от 1000 кв.м. - детска школа по изкуствата. За имота е подадена данъчна декларация по чл.17, ал. 1 от ЗМДТ с посочена отчетна стойност 1 450 000 лева.

Със Заповед на кмета на общината от 2010 г. е одобрено изменение на подробния устройствен план, с която УПИ - детска школа по изкуствата, променя предназначението и става УПИ - жилищно строителство с ново ниско застрояване.

На 01.10.2012 г. фирмата подава коригираща декларация по чл.14, ал. 3 от ЗМДТ, като декларира, че имотът от нежилищен е променен в жилищен и данъчната оценка по чл. 21 ЗМДТ следва да бъде данъчната оценка по Приложение № 2 от ЗМДТ.

От проверката на представените счетоводни документи е установено, че отчетната стойност на имота не е променяна. Данъчната оценка на имота по приложение № 2 от ЗМДТ е 70 000 лева. Към момента няма започнало или реализирано жилищно строителство върху придобития терен.

По какъв ред следва да бъде облаган с ДНИ теренът - като жилищен или като нежилищен имот?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП