ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖБА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, СКЛЮЧЕНА В АВСТРИЯ

ЗМДТ

ВЪП­РОС: Съгласно до­го­вор за по­куп­ко-про­даж­ба от м. ав­густ 2012 г. ре­гис­т­ри­ра­но за дви­же­ние в Бъл­га­рия пре­воз­но сред­с­т­во, соб­с­т­ве­ност на юри­ди­чес­ко ли­це, е продадено.

Дру­га­та стра­на по до­го­во­ра е чуж­дес­т­ран­но юри­ди­чес­ко ли­це с ре­гис­т­ра­ция в Ав­с­т­рия. Но­та­ри­ал­на­та за­вер­ка на под­пи­си­те на про­да­ва­ча и ку­пу­ва­ча е осъ­щес­т­ве­на от но­та­ри­ус в гр. Грац, Ав­с­т­рия. Ре­гис­т­ра­ци­я­та на пре­воз­но­то сред­с­т­во за дви­же­ние в Бъл­га­рия е прек­ра­те­на през ме­сец сеп­тем­в­ри 2012 г.

Съг­лас­но раз­по­ред­ба­та на чл. 45, ал. 1 ЗМДТ да­нъ­кът при при­до­би­ва­не на иму­щес­т­во се зап­ла­ща от при­об­ре­та­те­ля на иму­щес­т­во­то, а ко­га­то при­об­ре­та­те­лят на иму­щес­т­во­то е в чуж­би­на, да­нъч­но за­дъл­жен е прех­вър­ли­те­лят (чл. 45, ал. 2).

  • След­ва ли про­да­ва­чът на пре­воз­но­то сред­с­т­во да зап­ла­ти да­нък за при­до­би­ва­не на иму­щес­т­ва на об­щи­ната за го­ре­о­пи­са­на­та сдел­ка?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП