ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК НА СГРАДИ С ИЗ­ДА­ДЕ­НИ УДОС­ТО­ВЕ­РЕ­НИЯ ЗА ТЪР­ПИ­МОСТ ПО РЕ­ДА НА § 127, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗИД­ЗУТ

ЗМДТ

ВЪПРОС:  Подлежат ли на облагане с данък сгради с издадени удостоверения за търпимост по реда на § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от  26.11.2012 г.) и ако подлежат - от кой момент?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП