УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

ЗМДТ

ВЪПРОС: Може ли да бъде учредено право на ползване върху земеделска земя и да бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на право на ползване върху нея на основание чл. 264, ал.1 от ЗМДТ?
АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП