ПОЛЗВАНЕ НА ДА­НЪЧ­НО ОБ­ЛЕК­ЧЕ­НИЕ ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 18 И Т. 19 ЗМДТ ЗА СГРА­ДА, ВЪ­ВЕ­ДЕ­НА В ЕК­С­П­ЛО­А­ТА­ЦИЯ ПРЕЗ 1995 Г. И ПРИ­ТЕ­ЖА­ВА­ЩА СЕР­ТИ­ФИ­КАТ С КЛАС НА ЕНЕР­ГО­ПОТ­РЕБ­ЛЕ­НИЕ “С”

ЗМДТ


ВЪПРОС: За какъв срок се ползва данъчно облекчение по чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 ЗМДТ за сграда, въведена в експлоатация през 1995 г. и притежаваща сертификат с клас на енергопотребление “С”?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП