ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Дружество което извършва производствена дейност, е собственик на производствена база на територията на община Х. Общинският път до базата е в изключително лошо състояние...

ВЪПРОС: Дружество което извършва производствена дейност, е собственик на производствена база на територията на община Х. Общинският път до базата е в изключително лошо състояние. Чрез този път се осигурява достъп единствено до базата на дружеството, но тъй като той не е ремонтиран, дружеството е поставено в невъзможност да осъществява производствената си дейност. Това е така, защото цялата снабдителска дейност със суровини се осъществява с камиони по този път и съответно по него се транспортира също с камиони готовата продукция до клиентите. Алтернативни пътища до производствената база няма. С оглед на това дружеството е взело решение да извърши ремонт на пътя за своя сметка, макар че той е публична общинска собственост.

Ще бъдат ли признати за данъчни цели извършените разходи за ремонт на пътя или те ще се явят разходи, несвързани с дейността на дружеството, подлежащи на преобразуване по реда на чл. 26, т. 1 от ЗКПО?

ОТГОВОР: От 01.01.2020 г. са в сила данъчни правила, които регламентират третирането на подобни случаи. Касае се за нормата на чл. 33а от ЗКПО.Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП