18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

Prilojenie_1_4_Plakat_MT.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

3plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

ПО ЗДДФЛ - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова

Автор:

Лорета Цветкова -  данъчен експерт

 

Въпрос: Физическо лице е съдружник в търговско дружество и като такъв е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. На 15.03.2013 г. лицето получава доход по граждански договор за извършена услуга в друго дружество, в което не е съдружник. 
При изплащането на дохода лицето декларира, че е самоосигуряващо се лице, поради което не му е удържан авансово данък. 
( Правилно ли е това и в този случай кой трябва да подаде декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ: дружеството - платец на дохода или физическото лице?

Отговор:На основание чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ, лицето дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които като самоосигуряващо се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Според общото правило на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода е предприятие, както е в конкретния случай,

Въпрос: В какъв срок и кой образец (2030 или 4001) на данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ трябва да се подаде от местно юридическо лице - платец на доход от наем, начислен през м. декември 2012г., на чуждестранно физическо лице - местно лице на Русия?

Отговор:На основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), независимо от обстоятелствата по чл. 13, доходите от наем, начислени от местното юридическо лице в полза на чуждестранното физическо лице, трябва да се облагат с окончателен данък, доколкото същите са от източник в България и не са реализирани чрез определена база в страната. Във връзка с прилагането на цитираната разпоредба, при начисляването на дохода и на дължимия данък, което в конкретния случай е направено през м. декември 2012 г., платецът следва да се съобрази с правилото на чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ в

Въпрос: През 2012 г. фирмата ни е плащала наем на местно физическо лице, както следва: за месеците януари и февруари - на 15.03.2012 г.; за месеците март, април и май - на 17.04.2012 г.; за месец юни - на 05.06.2012 г. и за месеците юли, август и септември - на 10.10.2012 г. Дължимият авансово данък е удържан от лицето, но  не е преведен в НАП до 31.12.2012 г. От 1 октомври 2012 г. договорът за наем е прекратен. 
( Следва ли този данък да се декларира от фирмата в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) и по какъв начин? 
Кога следва да се подаде декларацията, ако данъкът се внесе преди 31 юли 2013 г.?

Отговор:На основание чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

Според текста на чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ,

 

 

Целият текст е публикуван в брой  6 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ