Данъчно третиране по реда на ЗКПО на установена от органите по приходите липса на стоки, която не е намерила счетоводно отражение

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на установена от органите по приходите липса на стоки, която не е намерила счетоводно отражение

Въпрос: Към 31.12.2018 г. в баланса са посочени като налични материални запаси – стоки, с балансова стойност 90 000 лв. На 18.01.2019 г. е извършена инвентаризация на наличностите на материални запаси от органи по приходите. Изискана е оборотна ведомост към датата на проверката, от която е установено, че към 18.01.2019 г. наличните стоки са на стойност 50 000 лв. Тъй като материалните запаси са динамична величина, при проверката са изискани и документите, обосноваващи придобиването и изразходването на стоки в периода от 01.01.2019 г. до датата на проверката. От представените от дружеството документи е установено, че през този период са отписани поради продажба стоки на стойност 30 000 лв. и са придобити стоки на стойност 10 000 лв.

Приложимата от дружеството счетоводна база са Националните счетоводни стандарти, като същото прилага метода на средно претеглената стойност за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление[1].

От изложеното е видно, че към датата на проверката е налице разлика между стойността на фактичаската наличност на материалните запаси и стойността им, отразена в счетоводството, а именно:


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП