ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Фирмата ни има зала за народни танци. Имаме сключен договор с Бенефит Системс България ООД за посещение на физическите лица, които ползват карти от Мултиспорт. За посещенията на лицата фирмата издава...

ВЪПРОС: Фирмата ни има зала за народни танци. Имаме сключен договор с Бенефит Системс България ООД за посещение на физическите лица, които ползват карти от Мултиспорт. За посещенията на лицата фирмата издава веднъж месечно обща фактура на Бенефит Системс България ООД.

Може ли на основание чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС (нова, ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г.) да ползваме 9% данъчна ставка за доставка на услугата “използване на спортни съоръжения”?

ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл.98 и 99 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС Директивата), държавите членки могат да прилагат една или две намалени ставки,Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

ВЪПРОС: Фирмата ни има зала за народни танци. Имаме сключен договор с Бенефит Системс България ООД за посещение на физическите лица, които ползват карти от Мултиспорт. За посещенията на лицата фирмата издава веднъж месечно обща фактура на Бенефит Системс България ООД.

Може ли на основание чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС (нова, ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г.) да ползваме 9% данъчна ставка за доставка на услугата “използване на спортни съоръжения”?

ОТГОВОР: Съгласно разпоредбата на чл.98 и 99 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС Директивата), държавите членки могат да прилагат една или две намалени ставки, които не са по-ниски от 5%, само за доставки на стоките и услугите, посочени в Приложение III към директивата. От текста на точка 14 от приложение III към Директивата за ДДС е видно, че същата позволява на държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за „право за използване на спортни съоръжения“.

С цел справяне с последствията от пандемията с Covid-19, за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения ставката на ДДС бе намалена от 20 на 9 на сто за период от 1.08.2020 г. до 31.12.2021 г.

От израза „за използване“ следва, че прилагането на намалена ставка е възможно, ако използването е от трето лице, а не от данъчно задълженото лице, което управлява съответното спортно съоръжение, за свои собствени нужди. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) понятието “за използване на спортни съоръжения” е свързано с доставките, свързани с упражняване на спорт и с физическо възпитание, които трябва, доколкото е възможно, да се разглеждат заедно (вж. решения по дела C 150/99, т. 26 и C 55/14, т. 25). В този смисъл възможността правото за използване на спортни съоръжения да се облага с намалена ставка цели по същество да се насърчава упражняването на спортове и те да станат по-достъпни за частноправните субекти. Следователно понятието „право за използване на спортни съоръжения“ трябва да се схваща като визиращо правото да се използват съоръжения, предназначени за упражняването на спорт и физическо възпитание, както и тяхното използване за тази цел. Следва да се има предвид, че съгласно Решение на СЕС по дело C 432/15 доставките на услуги, свързани с използването на съоръженията, необходими за упражняване на спортове, могат да попаднат в обхвата на точка 14 от приложение III към Директивата за ДДС, това не може да се отнася за доставки, свързани с използването на съоръжения, предназначени за пасивен престой, за хранене, за почивка или складиране. Тези ограничения следват от самия факт, че намалената ставка е изключение и нейното прилагане се съобразява с принципа, според който освобождаванията и изключенията трябва да се тълкуват стеснително (С-384/11).

В ЗДДС липсва легална дефиниция на на понятието „спортни съоръжения“. Според чл. 28, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони “спортни съоръжения” са спортни полета, игрища, плувни басейни, пързалки, спортни зали и др. Следователно спортните зали по своя смисъл следва да се дефинират като спортни съоръжения.

По изложените съображения, при условие че услугите, които извършва дружеството, могат да бъдат определени като услуги, свързани със спорта или физическото възпитание в спортна зала, предназначена за упражняването на спорт и физическо възпитание и използвана за тази цел, може да се облагат с намалената ставка съгласно чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС.

 

Практики на НАП