Юридическо лице (ЕООД) има задължения по договори за заем към други три дружества. Физическо лице - собственик на едно от дружествата, купува задълженията на ЕООД-то с договор за прехвърляне на вземания (цесия).

ВЪПРОС: Юридическо лице (ЕООД) има задължения по договори за заем към други три дружества. Физическо лице - собственик на едно от дружествата, купува задълженията на ЕООД-то с договор за прехвърляне на вземания (цесия). По силата на този договор физическото лице става кредитор на дружеството за общата стойност по придобитите вземания от трите фирми. Какво е данъчното третиране на придобитото вземане и задължено ли е физическото лице да го декларира като заем в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?

ОТГОВОР: Договорът, с който носителят на едно вземане или право го прехвърля на друго лице, се нарича цесия или прехвърляне на вземане. Правната уредба на договора за цесия се съдържа в разпоредбите на чл. 99 - чл. 100 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Страни по договора за цесия са лицето, което е носител на вземането или правото и го прехвърля - цедент (досегашен кредитор) и лицето, върху което вземането или правото се прехвърля - цесионер. Не е страна по договора за цесия длъжникът, спрямо когото вземането или правото се прехвърля.Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

                                                     Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП