ПРИЗНАВАНЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА PCR ТЕСТОВЕ

ПРИЗНАВАНЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА PCR ТЕСТОВЕ

Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:

Дружеството извършва своята производствена дейност в шивашки цех, като в него работят повече от 50 човека. Дружеството не е преустановявало работа както по време на извънредното положение, обявено в страната във връзка с пандемията от COVID-19, така и по време на извънредната епидемична обстановка у нас и към настоящия момент. За да бъдат осигурени безопасни условия за работа на работниците, в съответствие с предписанията на Районната здравна инспекция (РЗИ) се налага извършване на PCR тестове в различни интервали от време на определени служители. Разходите за тестовете са за сметка на дружеството.

Какво е данъчното третиране по реда на ЗКПО на тези разходи? Може ли да се считат за разходи, присъщи за дейността или следва да се разглеждат като социални разходи, макар че не всички служители могат да се възползват от тях (не на всички се налага да се прави тест)?

Становище:Кодексът на труда (КТ) вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени (чл. 275 от КТ). Съгласно чл. 276, ал. 2 от КТ, министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването самостоятелно или съвместно утвърждават единни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат във всички отрасли и дейности.Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП