18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

09-2021.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

3plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

ЗАКОНА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Практика на административните съдилища по прилагане на чл. 34 от ЗАНН и административнонаказателните разпоредби на ЗМДТ Красимира Узунова

Практика на административните съдилища по прилагане на чл. 34 от ЗАНН и администра-тивнонаказателните разпоредби на ЗМДТ

Красимира Узунова, данъчен експерт

Производството по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания е създадено, за да съдейства за предотвратяване и ограничаване на административните нарушения. Административните нарушения най-общо представляват нарушения на административноправни норми чрез виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административни задължения (чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Административното наказание е предвидена в закона санкция, израз на държавната наказателна репресия, налагана по административен ред за извършено административно нарушение. То има за цел да окаже пре-дупредително и възпитателно въздействие върху нарушителя и останалите членове на обществото.

Административнонаказателната отговорност се базира на следните основни принципи, които са валидни и за наказателната отговорност:

- принцип на законоустановеност на съставите и на наказанията - всяко едно административно нарушение и съответното му наказание трябва да бъдат установени в правна норма, издадена преди неговото извършване (чл. 2, ал. 1 ЗАНН);

- справедливост на административните наказания - административното наказание трябва да бъде справедливо и адекватно на извършеното нарушение. То е строго съобразено със закона и степента на обществената опасност на нарушението;

- недопустимост на налагане на повторно наказание за едно и също деяние - за едно административно нарушение може да бъде наложено само едно административно наказание;

- принцип на вината - административното наказание може да се наложи само заради проявена лична вина при извършване на наказуемото деяние;

- принцип на зачитане на личността и моралната сфера на нарушителя;

- принцип на бързина и ефективност на административната отговорност;

- наказателната претенция за налагане на административни наказания може да се формулира и поддържа само от установени по закона органи на администрацията.

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Целия текст може да намерите в брой 7 от 2013 г. на Наръчник на икономиста