Френска фирма участва във верижна доставка на стоки - закупува стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в Германия и ги продава на регистрирано за целите на ДДС лице в България.

ВЪПРОС: Френска фирма участва във верижна доставка на стоки - закупува стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в Германия и ги продава на регистрирано за целите на ДДС лице в България. Транспортът до територията на България се организира от френската фирма. Възникват ли задължения по ЗДДС за френската фирма в България като се има предвид, че тя няма регистрация по ДДС в Германия?

ОТГОВОР: Видно от изложеното са налице две доставки с един вътреобщностен превоз. Съгласно ал. 1 от чл. 65а от ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., доставки на една и съща стока във верига, включваща междинен доставчик, която се изпраща или транспортира от една държава членка до друга държава членка директно от първия доставчик до крайния получател във веригата, са последователни доставки на стоки. В ал. 2 от посочения член е дадено определение за междинен доставчик и това е доставчик във веригата от последователни доставки на стоки, различен от първия доставчик във веригата, който изпраща или транспортира стоката сам или чрез трето лице, което действа от негово име.Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП