Българско дружество продава стока на друго българско дружество. И двете дружества са регистрирани за целите на ЗДДС лица. Второто българско дружество препродава същата стока на гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Стоката се пре

ВЪПРОС: Българско дружество продава стока на друго българско дружество. И двете дружества са регистрирани за целите на ЗДДС лица. Второто българско дружество препродава същата стока на гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Стоката се превозва директно от България до Гърция от първото българско дружество от името на второто българско дружество, което организира и заплаща транспорта. Коя доставка следва да се определи като ВОД?

ОТГОВОР: Считано от 01.01.2020 г., в ЗДДС с разпоредбата на чл.65а се въвеждат правила към коя доставка ще се прилага нулевата ставка. Правилата са необходими, за да се избегнат различни подходи сред държавите членки, което може да доведе до двойно данъчно облагане или до необлагане на някои от доставките във веригата, както и за гарантиране правната сигурност за данъчно задължените лица.

Като последователни доставки на стоката се разглеждат доставките на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик, която се изпраща или транспортира от една държава членка до друга държава членка директно от първия доставчик до крайния получател във веригата (чл. 65а, ал. 1 от ЗДДС). Междинен доставчик е доставчик във веригата от последователни доставки на стока, различен от първия доставчик във веригата, който изпраща или транспортира стоката сам или чрез трето лице, което действа от негово име (чл. 65а, ал. 2 от ЗДДС).

За целите на прилагане на новото правило, следва да са изпълнени следните условия:Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП