18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

09-2021.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

3plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Информационна система за контрол на горивата Соня Дочева

Информационна система

ЗА Контрол на горивата

Соня Дочева, данъчен консултант

През 2012 г. започна съвместен проект между Агенция Митници (АМ) и Националната агенция за приходите (НАП) за изграждане на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) на Агенция Митници и Информационна система Контрол на горивата (ИСКГ) на НАП. Двете системи ще обменят информация за доставките на горива и ще осигурят проследяване на горивото от производителя или вносителя до търговския обект. БАЦИС на АМ започна ефективна работа от 01.04.2013 г., а ИСКГ на НАП един месец по-късно от 01.05.2013 г.

С промените в чл. 118, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани на 08.03.2013 г., се въведе изискване всяко данъчно задължено лице, което е доставчик/получател по доставка на течни горива, да подава в НАП данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях.

Задължени лица

Съгласно чл. 118, ал.10 от ЗДДС данъчно задължено лице по ЗДДС, което е доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, с изключение на случаите, посочени като освободени съгласно чл. 118, ал. 11 от ЗДДС. Следователно системата обхваща всички данъчно задължени лица - доставчици или получатели по доставка на течни горива, а не само търговците на течни горива.

В чл. 59а от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства са изброени лицата по чл. 118, ал. 7, ал. 8, ал. 9 т. 1 и ал.10 от ЗДДС, т.е.: Цитираната разпоредбата не определя изброените по-долу лица, а данните, които тези лица следва да подават в НАП в зависимост от статута си - доставчик или получател на горива. По-коректно би било да се каже, че лицата по чл. 118, ал. 7, 8, ал. 9, т. 1 и ал. 10 от ЗДДС, подават в НАП данните, регламентирани в чл. 59а от Наредба Н-18 от 2006 г. за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него. Задължението за подаване на информацията се отнася до

ü Петролните бази, изпълняващи едновременно условията, посочени в чл. 118, ал. 7, а именно: плащанията по доставките/продажбите на течни горива се извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги; разполага със собствена измервателна система, която позволява надеждно и достоверно отчитане на наличното количество горива във всеки момент; осигурява при поискване от органите по приходите незабавен достъп до измервателната система и подава данни в НАП при условията и реда на чл.118, ал.10. В §1, т. 68 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено следното определение: "петролна база" по смисъла на чл.118, ал.7 е място за складиране, съхранение, продажба/доставка и логистика на течни горива, което не е краен разпространител (т.е не е бензиностанция, газстанция или метанстанция).

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Целия текст може да намерите в брой 7 от 2013 г. на Наръчник на икономиста