Следва ли данъчните основи на продадени автомобили, предмет на договори за оперативен лизинг, да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичен данъчен кредит?

ВЪПРОС: Сключваме договори за оперативен лизинг на превозни средства. През времето на действие на договорите превозните средства са заведени в дружеството като дълготрайни активи. След приключване на договорите за оперативен лизинг, превозните сред ства вече са предмет на покупко-продажба, като продажбите не са с инцидентен характкер. Предвид разпоредбата на чл.64, ал.1, т.3 от ППЗДДС, следва ли данъчните основи на продадените автомобили, предмет на договорите за оперативен лизинг, да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичен данъчен кредит?


ОТГОВОР: Коефициентът за частичния данъчен кредит се определя като съотношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит - числител, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности - знаменател. Оборотът на доставките с право на данъчен кредитчислител, включва данъчните основи на доставките, посочени в чл.73,ал.3 от ЗДДС, а оборотът на доставките от всички  извършвани от лицето доставки и дейности - знаменател, на тези, посочени в чл. 73, ал.4 отЗДДС. Трябва да се има предвид обаче че с разпоредбата на чл.64, ал.1 и ал. 2 от ППЗДДС са дадени допълнителни пояснения относно доставки, които не се включват (не се вземат предвид) при изчисляване на коефициента. Сред тези, посочени в чл.64, ал.1 от ППЗДДС, фигурират и доставките на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност.

В ЗДДС, както и в правилника за неговото прилагане, в действащите им редакции от 25.03.2018 г., не се съдържат правила, които да регламентират кога един дълготраен актив се приема, че е използван от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност.
В тази връзка възниква въпросът относно тълкуване на понятието „дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност”.
Отговор на възникналия въпрос се съдържа в решение от 06.03.2008 г. на Съда на Европейския съюз по дело С-98/07. СЕС заключава, че чл. 19, параграф 2 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „дълготрайни активи, ползвани от данъчно задълженото лице за целите на стопанската му дейност“ не включва превозните средства, които дадено лизингово предприятие придобива с цел да ги отдава под наем и впоследствие да ги продаде след изтичането на срока на договорите за лизинг, при положение че продажбата на посочените превозни средства след края на тези договори е неразделна
част от обичайните икономически дейности на предприятието.
В цитираното решение СЕС посочва, че посоченото в член 19 от Шеста директива понятие „дълготрайни активи“ не трябва да включва стоки, чието придобиване и впоследствие продажба са неразделна част от облагаемата с ДДС обичайна дейност на данъчно задълженото лице. Действително, когато придобиването и разпореждането са част от тази обичайна дейност, те изискват придобитите от данъчно задълженото лице стоки и услуги да бъдат използвани при  осъществяване на неговите облагаеми дейности. Ето защо оборотът от разпореждането с тези стоки трябва да се вземе предвид при изчисляването на подлежащата на приспадане част, за да може тя да отрази обичайните дейности на
данъчно задълженото лице и следователно частта при ползването на стоките и услугите с двойно предназначение за облагаемите дейности.
В противен случай тази част при ползването не би позволила на данъчно задълженото лице да получи възстановяването на ДДС, което то има право да претендира, и целта за неутралност на общностната система на ДДС не би била постигната.
Съобразявайки цитираното решение на СЕС, данъчните основи от продажбите на въпросните превозни средства следва да бъдат включени при определяне на оборотите по чл. 73, ал. 3 и 4 от ЗДДС.

Моника Петрова,  данъчен експерт

Практики на НАП