Погрешно данъчно третиране.Корекции след изтичането на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС

ВЪПРОС: При ревизия на наш доставчик е оспорен характерът на една от доставките към нас. Доставката на услуга за която той е приел че е приложима разпоредбата на чл.163а от ЗДДС е призната за облагаема доставка и от негова страна е следвало да бъде начислен данък върху добавената стойност по общия ред. Сега доставчикът ни иска да върнем фактурите, издадени през 2016 г., в които данък върху добавената стойност не е посочен на отделен ред и да ни издаде нови фактури с посочен данък на отделен ред. Тъй като са изтекли 12 месеца от датата, на която е извършена услугата, ще имаме ли право да си приспаднем като данъчен кредит посочения във фактурата данък?

ОТГОВОР: В случаите, когато е налице грешно данъчно третиране, следва да се коригира грешно издаденият документ, като се издаде коректен документ. Когато се установи, че има грешно данъчно третиране на доставката, следва да се приеме, че корекцията може да се извърши и след изтичането на срока по чл.72, ал.1 от ЗДДС, ако в рамките на същия срок получателят по доставката е отразил некоректно издадената фактура в дневника за покупки. В този случай, срокът по чл.72, ал.1 от ЗДДС ще се смята спазен от правоимащото лице, което ще го упражни въз основа на коректно издадения данъчен документ.
В случаите, когато получател по една доставка не е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит съгласно изискванията на закона поради грешно данъчно третиране на доставката, в резултат на което данъчно задълженото лице не разполага с коректна фактура с начислен данък, наличието на което е основна предпоставка за упражняването му, срокът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит следва да се смята за спазен, независимо от  обстоятелството, че коректният данъчен документ е издаден след изтичане на 12-месечния срок, предвид факта, че получателят е отразил погрешно издадения документ в рамките на срока по чл.72, ал.1 от ЗДДС.
Това становище се поддържа от приходната администрация в писмос изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. относно прилагането на чл.72 от ЗДДС при допуснато грешно данъчно третиране.

Моника Петрова, данъчен експерт

Практики на НАП