ОС реши да се отпуснат кредити на собствениците на капитала срещу заплащане на лихва. Следва ли стойността на начислените лихви по тези кредити да се включи в знаменателя при определяне на коефициента за частичен данъчен кредит по член 73 от ЗДДС?

ВЪПРОС: Дружество извършва както облагаеми, така и освободени доставки. Общото събрание на съдружниците е взело решение да бъдат отпуснати кредити на собствениците на капитала срещу заплащане на договорена лихва.
Следва ли стойността на начислените лихви по тези кредити да се включи в знаменателя при определяне на коефициента за частичен данъчен кредит по член 73 от ЗДДС?

ОТГОВОР: По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит следва да се имат предвид разпоредбите на глава седма от ЗДДС “Данъчен кредит”. На основание чл. 69, ал.1 от ЗДДС регистрираното лице има възможност да приспадне  начисления данък за придобитите стоки или услуги, предназначени за осъществяване на облагаеми доставки. Когато стоките и услугите са предназначени да се използват както за доставки, за които данъкът върху добавената стойност подлежи на
приспадане, така и за доставки, за които данъкът не подлежи на приспадане, чл. 73, ал. 1 от ЗДДС предвижда, че се приспада само частта от ДДС, която се приписва на първата категория доставки. Прилагането на тази разпоредба предполага използването на коефициент, определен въз основа на реализираните обороти от доставки, съгласно чл. 73, ал. 3 и 4 от ЗДДС. Разпоредбата на чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС регламентира определени доставки, които не се влючват в оборота за изчисляване на този коефициент.
Съгласно направеното допълнение, в сила от 21.03.2017 г. в чл. 64, ал. 1, т. 3 и 4 от ППЗДДС, при изчисляване на коефициента в оборота на числителя и съответно на знаменателя не се включват доставките на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност и доставките на недвижими имоти и на финансови услуги, които са с инцидентен характер.
Съгласно практиката на СЕС, при изчисляването на подлежащата на приспадане част инцидентните доставки на недвижими имоти и на финансови услуги се изключват, доколкото такива елементи не отразяват стопанската дейност на данъчно задълженото лице. Тези сделки се изключват, само ако не са свързани с обичайната стопанска дейност на данъчно задълженото лице. Такъв е случаят при финансови сделки, които са извършени само като съпътстващи, т.е. които имат само вто-
ростепенно или случайно значение по отношение на общия оборот на предприятието.
В Решение C-306/94, точка 21, съдът е заключил, че ако всички резултати от финансовите сделки на данъчно задълженото лице, които имат връзка с дадена облагаема дейност, се включат в посочения знаменател, дори когато получаването им не е свързано с използване на стоки или услуги, за които се дължи ДДС, или най-малкото е свързано само с използването им в много ограничена степен, изчисляването на коефициент за частичен данъчен кредит би било неправилно.
В решение на СЕС по дело С-378/15 Съдът е постановил, че при определяне на подлежащата на приспадане част, трябва да се изключи сумата от оборота по „съпътстващи сделки с финансови сделки“. Съдът е уточнил, че дори в някои случаи размерът на приходите от финансови сделки да надвишава тези от основната дейност на предприятието, това не означава, че същите не се квалифицират като „съпътстващи сделки“.

Дадена икономическа дейност трябва се квалифицира като „съпътстваща“, при положение че не съставлява пряко, постоянно и необходимо продължение на облагаемата дейност на предприятието и не предполага значително използване на стоки или услуги, за които се дължи ДДС.
В същото време с решение № 13622 от 13.11.2014 г. по адм. дело 475/2014 г. на ВАС е определено, че когато лице предоставя заеми, макар и тази му дейност да не се определя като основна, стойността на лихвите следва да бъде взета предвид при определяне размера на коефициентаза частичния данъчен кредит.
Независимо от постановеното в това решение, с оглед посочената практика на СЕС и с промяната в ППЗДДС дружеството следва внимателно да прецени дали извършените от него финансови сделки са „съпътстващи сделки“ с инцидентен характер и съответно няма да участват при изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит.

Практики на НАП