18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

Prilojenie_1_4_Plakat_MT.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

09-2021plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Писмо № 24-34-33 от 19.03.2013 г. - по­да­ва­не на дек­ла­ра­ция по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дъл­жи­ми да­нъ­ци

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Изх. № 24-34-33

София, 19.03.2013 г.

 

Относно: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция СДО - София, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП - София и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-33/11.03.2013 г., Ви уведомявам за следното:

Задължението и редът за подаване на декларацията за дължими данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са регламентирани в разпоредбите на чл. 55 - 57, в редакцията на закона, действаща от 1 януари 2013 г. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.  Изключение от това правило е предвидено само за доходите от трудови правоотношения, за които се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6 от същия закон (чл. 55, ал. 3 от ЗДДФЛ).

Бюджетните предприятия, вкл. поделенията им, са в обхвата на понятието "предприятие" по смисъла на ЗДДФЛ (§ 1, т. 33 от ДР) и като такива са задължени да определят, удържат и внасят данъци по реда и при условията на този данъчен закон, т.е. те се третират като данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3 от закона.

Безспорно, на основание специалната разпоредба на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., считано от 01.01.2013 г., данъците върху доходите на физически лица се начисляват, удържат, отчитат и внасят от бюджетните предприятия на основата на принципите, правилата и сроковете на централизираното разплащане, без да се превеждат по сметките за приходите на централния бюджет на Националната агенция за приходите и при спазване на приложимия режим на данъчно облагане. Следва да имате предвид, че цитираната разпоредба не отменя задълженията на бюджетните предприятия, които те имат в качеството си на данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДФЛ, а само създава специфични правила за разчитането им с бюджета. Във връзка с прилагането на тези специфични правила са дадени указания от Дирекция "Държавно съкровище" при Министерство на финансите - ДДС № 16/27.12.2012 г.

Следователно, доколкото към настоящия момент в ЗДДФЛ не е предвидено друго, бюджетните предприятия (в т.ч. НЗОК и нейните поделения) са задължени да спазват установените в закона правила (приложимия режим) за подаване на декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001).

Уведомявам ви, че прилаганият от приходната администрация подход при обработката на данните в декларациите, подавани от бюджетните предприятия, е съобразен с обстоятелството, че, считано от 1 януари 2013 г., по силата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., дължимите данъци от тези предприятия (с изключение на дължимите от общините) не се превеждат по сметките на НАП.

                             

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:   

                                                                                                /СТОЯН МАРКОВ/