ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАЩО ДОХОДИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЛИЧЕН ТРУД В ДРУЖЕСТВОТО И ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАЩО ДОХОДИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЛИЧЕН ТРУД В ДРУЖЕСТВОТО И ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Петя Гинина, юрист по осигурително право

Фактическа обстановка:

Собственик и управител съм на ЕООД, което извършва дейност през цялата 2019 г. Получавам доходи от дружеството за положения от мен личен труд в размер на минималния осигурителен доход за всеки месец. През определени месеци на 2019 г. съм извършвал и продажби чрез електронни платформи в интернет като физическо лице и от тази дейност съм получил общо 12 000 лв.

Какви задължителни осигурителни вноски дължа?

Становище: С промяната в чл. 4, ал.3, т.2 от КСО, в сила от 01.01.2019 г. беше разширен кръгът на самоосигуряващите се лица и бяха добавени и едноличните търговци, които извършват търговска дейност, които не са регистрирани по Търговския закон и подлежат на облагане по реда за ЕТ съгласно чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ. В тази категория попадат редица физически лица, в т.ч. тези осъществяващи „електронна търговия“ чрез интернет, които следва да декларират доходите си в Приложение № 2, съответно да попълнят и справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Доходът, деклариран в част III, ред 9.3. в Приложение № 2, следва да намери отражение в справката за окончателния размер на осигурителния доход на ред 13 в колона 5 от Таблица № 1 и 2.Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП