АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 35 ОТ ЗДДФЛ

ВЪПРОС: Съгласно новия чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2016 г., предприятието-платец на доходи по чл. 35 от закона, е задължено да удържа авансово данък, когато тези доходи са парични. Това означава ли, че ако тези доходи се изплащат в натура, предприятието не е задължено да удържа авансово данък? Какви са задълженията на платеца, ако предоставя например предметна награда, подлежаща на облагане по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП