На каква база се изчислява размерът на обезщетението поради болест за сметка на работодателя, ако болестта е настъпила по време на ползване на платен годишен отпуск?

ВЪПРОС: На каква база се изчислява размерът на обезщетението поради болест за сметка на работодателя, ако болестта е настъпила по време на ползване на платен годишен отпуск - на база възнаграждението за текущия месец  (възнаграждението, от което е изчислен размерът на платения годишен отпуск) или на база основната заплата на лицето?


ОТГОВОР: Съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. От цитираната разпоредба следва, че възнаграждението, което дължи работодателят-осигурител на лицето, представило болничния лист, се
изчислява от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата брутната работна заплата, изчислена месечно (месечното брутно трудово възнаграждение) включва:
1. основната работна заплата;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на наредбата, както и възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 от Кодекса на труда;
4. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението при престой или поради производствена необходимост, изплатено по реда на чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от КТ;
7. възнаграждението за платен годишен отпуск.
С оглед на гореизложеното, среднодневното брутно трудово възнаграждение се изчислява, като месечното брутно трудово възнаграждение, което включва и възнаграждението за платен годишен отпуск, се раздели
на броя на дните, за които то се полага (отработените дни + дните, през които е ползван платеният годишен отпуск). Конкретните изчисления се правят от работодателя.

 

Лариса  Тодорова, експерт по трудово право

Практики на НАП