Признават ли се за трудов стаж дните в неплатен отпуск при втория работодател?

Признават ли се за трудов стаж дните в неплатен отпуск при втория работодател?


ОТГОВОР: Съгласно чл. 160, ал. 3 от КТ неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет. В чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО се посочва, че за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.
Видно от двете разпоредби в една календарна година само 30 работни дни неплатен отпуск, без значение по колко трудови правоотношения е разрешен такъв вид отпуск, се признават за трудов и осигурителен стаж.

 

Лариса Тодорова, експерт по трудово право

Практики на НАП