Формира ли се извънреден труд при превръщането на нощен труд в дневен при работа, за която е въведено на сумирано отчитане на работното време?

ВЪПРОС: Формира ли се извънреден труд при превръщането на нощен труд в дневен при работа, за която е въведено на сумирано отчитане на работното време?


ОТГОВОР: Въпросът третира изчисляването и заплащането на отработеното време. За всеки работник или служител в края на периода, за който е  становено сумирано изчисляване на работното време, работодателят сравнява нормата работно време за периода и фактически отработеното време (след превръщане на нощните часове в дневни, ако е полаган нощен труд, съгласно чл. 18, ал.3 от НСОРЗ).
Нормата на продължителност на работно време за периода се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в установения от работодателя период на отчитане, се умножи по нормалната дневна продължителност на работното време, установена за работното място.
Фактически отработеното време се отчита в часове, които за нуждите на изчисляване на работното време, както и за нуждите на заплащането на трудовото възнаграждение и пресмятането на трудовия стаж, се превръщат в дни. Броят на отработените дни, за нуждите на заплащането на отработеното време, се установява, като отработените часове през месеца,след превръщането на нощните часове в дневни, се разделят на дневната продължителност на  работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време (чл. 18, ал.3 от НСОРЗ). Това преизчисляване на часовете нощен труд в дневен се извършва по реда на чл. 9, ал.2 от НСОРЗ при смени с 4 и повече часа нощен труд, като часовете нощен труд се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното (8 часово) и нощното (7-часово) работно време, установена за подневното отчитане на работното време за съответния месец, през който е положен трудът. В този смисъл приравняването на нощните часове в дневни, съгласно чл. 9, ал.2 от НСОРЗ се извършва само за нуждите на заплащането на отработеното време. Преизчисляването на нощните часове в дневни и към настоящия момент се извършва при изчисляване на трудовия стаж на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време. Съгласно чл. 9, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) пресмятане на трудовия стаж се извършва, като изработените часове по графика за периода на сумирането, след превръщане на нощните часове в дневни за смените с повече от 4 нощни часа, се разделят на установената за тях нормална продължителност на дневното работно време.
Нормата на чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ регламентира само и единствено заплащането на труда, а не отчитането на работното време, поради което часовете, получени от преизчисляване на нощните часове в дневни с коефициент 1,143, не формират извънреден труд, а указват заплащане на трудово възнаграждение. Извънредният труд има своята правна уредба в Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Предвид това обстоятелство, с влизането в сила от 01.01.2018 г. на нормата на чл.9а, ал.4 от НРВПО, коефициентът за преизчисляване, посочен в чл. 9, ал.2 от НСОРЗ, ще е приложим и при нормирането на труда - при изчисляването на нормата на продължителност на работното време по чл. 9б от НРВПО, което се прави преди започване на работа по графика за отчетен период. Тогава приложението на коефициента ще има отношение и към отчитане на  тработеното време, а оттам и за извънредния труд.
Считано от 01.01.2018 г.  се прилага и нормата на чл. 9г от НРВПО, съгласно която отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от нормата на продължителност на работното време, определена по реда на чл. 9б от НРВПО, тези часове са извънреден труд и следва да се отчитат по реда на чл. 149 КТ пред Инспекцията по труда. В тези случаи отчитането на часовете извънреден труд се извършва без превръщане на нощните часове в дневни.

Теодора Дичева, експерт по трудово право

Практики на НАП