Обезщетение за оставане без работа при освобождаване по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ

ВЪПРОС: Изплаща ли се обезщетение за оставане без работа при освобождаване по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа?
ОТГОВОР: Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа работодателят има право да прекрати трудовия му договор, като отправи писмено предизвестие (чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ).
При прекратяване на трудовия договор на това основание не се изплаща обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ. Обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ се дължи само когато основанието за прекратяване на трудовия договор е измежду изрично посочените в разпоредбата, а това по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ не е посочено.
Обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ се дължи при прекратяване на трудовия договор на някое от следните основания:
*закриване на предприятието или на част от него;
* съкращаване в щата;
* намаляване обема на работа;
* спиране на работата за повече от 15 работни дни;
* при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
* когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност.

Лариса Тодорова, юрист по трудово право

Практики на НАП