СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Дължат ли се осигурителни вноски при изплащане на възнаграждението за работата без трудово правоотношение?

ВЪПРОС: Поради намаляване обема на работа в предприятието на 31.08.2020 г. на един от работниците е прекратен трудовият договор. На основание чл.222, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) за периода от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. му е изплатено обезщетение за оставане без работа. През м.09.2020 г. лицето е положило труд без трудово правоотношение (граждански договор) с възнаграждение под минималната работна заплата (МРЗ) за страната, в друго дружество.

Дължат ли се в този случай осигурителни вноски при изплащане на възнаграждението за работата без трудово правоотношение?

ОТГОВОР: При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни и т.н., работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок (чл. 222, ал.1 от КТ).Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП