18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

Prilojenie_1_4_Plakat_MT.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

3plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Някои аспекти на преобразуването на еднолично търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото му върху едноличния собственик - д.е.с. Иван Дочев

Автор:

Иван Дочев - регистриран одитор

 

В Тър­гов­с­кия за­кон има ед­на фи­гу­ра в об­ласт­та на пре­об­ра­зу­ва­не­то на тър­гов­с­ки­те дру­жес­т­ва, ко­я­то е твър­де ин­те­рес­на в прав­но-ико­но­ми­чес­ки, сче­то­во­ден и да­нъ­чен ас­пект - чл. 265 от ТЗ “Прехвърляне на имущество върху едноличния собственик”.

В прав­но-ик­оно­ми­чес­ки ас­пект най-ин­те­рес­но е ре­шен проб­ле­мът за пра­воп­ри­ем­с­т­во­то.

При дру­ги­те ви­до­ве пре­об­ра­зу­ва­ния пра­воп­ри­ем­ник е об­ик­но­ве­но дру­го дру­жес­т­во - юри­ди­чес­ко ли­це. При вли­ва­не - дру­жес­т­во­то, в ко­е­то се е вля­ло тър­гов­с­ко­то дру­жес­т­во; при сли­ва­не - но­во­об­ра­зу­ва­но­то в ре­зул­тат на сли­ва­не­то дру­жес­т­во; при раз­де­ля­не - дру­жес­т­ва­та, вклю­чи­тел­но и но­во­уч­ре­де­ни, към ко­и­то пре­ми­на­ва съ­о­твет­н­ата част от иму­щес­т­во­то на пре­об­ра­зу­ва­що­то се дру­жес­т­во; при от­де­ля­не - но­во­уч­ре де­но­то за цел­та дру­жес­т­во

             

Целият текст е публикуван в брой  6 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ