10 Юни, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Семинари Годишно приключване 2022

Годишно данъчно приключване на 2022 г.

Изменения и допълнения в ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО от 1 януари 2023 г.

График за провеждане на семинарите:

  Дата на провеждане По закона за: Лекторски екип

гр. Пловдивхотел "Империал"ул. Арх. Камен Петков № 1а/Лев Толстой № 6

от 9 - 17,00 часа

27.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Облагане доходите на ФЛ (виж програмата)

Корпоративно подоходно облагане (виж програмата)

Лорета Цветкова

Цветана Янкова

28.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Данък върху добавената стойност (виж програмата)

Социално осигуряване виж програмата

Даниела Даракчиева

Петя Гинина

Таксата за участие в присъствен семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив.

Таксата за участие в онлайн семинар е 120 лв без ДДС.

IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF. 

Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.

Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.

 

Заявете участие: - на електронна поща pluton1@abv.bg;

- на сайта pluton1.com

- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Семинари Изменения и допълнения в трудовото законодателство

Изменения и допълнения в ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

График за провеждане на семинарите:

Място на провеждане: Дата на провеждане:                        Лектор
гр. Пловдив хотел "Империал" (от 9 - 14,30 ч.) 02.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово право
      Стара Загора хотел "Верея" (от 9 - 14,30 ч.) 03.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово правоВИЖТЕ ПРОГРАМАТА  

  Таксата за участие в семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив  
IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF.  
 Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.


Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.


Заявете участие:
- на електронна поща pluton1@abv.bg;
- на сайта pluton1.com
- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Някои аспекти на преобразуването на еднолично търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото му върху едноличния собственик - д.е.с. Иван Дочев

Автор:

Иван Дочев - регистриран одитор

 

В Тър­гов­с­кия за­кон има ед­на фи­гу­ра в об­ласт­та на пре­об­ра­зу­ва­не­то на тър­гов­с­ки­те дру­жес­т­ва, ко­я­то е твър­де ин­те­рес­на в прав­но-ико­но­ми­чес­ки, сче­то­во­ден и да­нъ­чен ас­пект - чл. 265 от ТЗ “Прехвърляне на имущество върху едноличния собственик”.

В прав­но-ик­оно­ми­чес­ки ас­пект най-ин­те­рес­но е ре­шен проб­ле­мът за пра­воп­ри­ем­с­т­во­то.

При дру­ги­те ви­до­ве пре­об­ра­зу­ва­ния пра­воп­ри­ем­ник е об­ик­но­ве­но дру­го дру­жес­т­во - юри­ди­чес­ко ли­це. При вли­ва­не - дру­жес­т­во­то, в ко­е­то се е вля­ло тър­гов­с­ко­то дру­жес­т­во; при сли­ва­не - но­во­об­ра­зу­ва­но­то в ре­зул­тат на сли­ва­не­то дру­жес­т­во; при раз­де­ля­не - дру­жес­т­ва­та, вклю­чи­тел­но и но­во­уч­ре­де­ни, към ко­и­то пре­ми­на­ва съ­о­твет­н­ата част от иму­щес­т­во­то на пре­об­ра­зу­ва­що­то се дру­жес­т­во; при от­де­ля­не - но­во­уч­ре де­но­то за цел­та дру­жес­т­во

             

Целият текст е публикуван в брой  6 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют