Дължат ли се осигурителни вноски при изплащане на обезщетението след освобождаване от длъжност на изп. директор?

ВЪПРОС: Изпълнителен директор е освободен от длъжност с прекратяване на договора му за управление и контрол. Съгласно допълнителното споразумение към него при предсрочно прекратяване на договора, той има право на обезщетение в размер на 6 брутни работни заплати. Какви осигурителни вноски се дължат при изплащане на обезщетението?


ОТГОВОР: Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване. Съгласно чл.10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудовадейност и продължава до  прекратяването й. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от КСО).
Управителите на търговските дружества подлежат на задължително осигуряване за всички рискове по кодекса (общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица). Осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Видно от цитираните разпоредби на осигурителното законодателство, законодателят е обвързал дължимостта на осигурителни вноски с упражняването на трудова дейност. Обезщетението в размер на 6 брутни заплати няма характер на доход от трудова дейност и върху размера му не се дължат задължителни осигурителни вноски (Разяснение изх. № 3-1424 от 26.06.2017 г. на НАП).

адв. Зорница Димитров, консултант по осигурително право

Практики на НАП