ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕТ С ПРЕКРАТЕНА РЕГИСТРАЦИЯ

§ 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР; по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР; чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО; на чл.3, ал. 14 от Наредба № Н-8

Въпрос: Упражнявах дейност като едноличен търговец до средата на миналата година, но пропуснах срока да се пререгистрирам в Агенцията по вписванията. След проверка от НОИ ми дадоха задължителни предписания да залича данните за осигуряването си за 2012 и 2013 г. и отказаха да ми заверят осигурителната книжка за този период. Правилно ли е това и имам ли право на осигурителен стаж за посоченото време?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП