Сряда, 08 Март 2017 10:59 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Във връзка с изпълнение на дейности по програма „Еразъм +“ фирмата ни е наела помещение от физическо лице. На основание чл. 13, ал. 1, т. 28 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2016 г., не са облагаеми средствата, получени по програма “Еразъм +” на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Цитираната разпоредба може ли да се приложи за наема на физическото лице, като се има предвид че той се плаща със средства, които фирмата е получила по програма “Еразъм +”?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 10:57 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Съгласно новия чл. 44а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2016 г., предприятието-платец на доходи по чл. 35 от закона, е задължено да удържа авансово данък, когато тези доходи са парични. Това означава ли, че ако тези доходи се изплащат в натура, предприятието не е задължено да удържа авансово данък? Какви са задълженията на платеца, ако предоставя например предметна награда, подлежаща на облагане по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 10:55 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: През 2014 г. местно физическо лице е закупило недвижим имот в Гърция и го е декларирало в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.
1. Трябва ли този имот да се описва и в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г.?
2. Задължено ли е в този случай лицето да подава годишна данъчна декларация, като се има предвид, че през 2015 г. то е получило само доходи по трудово правоотношение?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 10:52 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Физическо лице, самоосигуряващо се до края на октомври 2015 г., продава притежаваните от него дружествени дялове на стойност 2500 лв. на 02 ноември 2015 г. за 45 000 лв.  
1. Дължи ли лицето данък върху разликата между продажната и покупната цена и трябва ли да подава годишна декларация за реализираните доходи?
2. Трябва ли да се попълва Таблица 1 и Таблица 2 за определяне окончателния размер на осигурителния доход? Ако трябва, в коя колона трябва да се посочи тази сума?
3. Има ли и други данъчни задължения физическото лице в този случай?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 10:50 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Управителят и заместник-управителят на нашето дружество са чуждестранни граждани - местни на държава, която не е членка на Европейския съюз, и работят в него по силата на договор за наем на персонал с чуждестранна компания. Според този договор дружеството ни се задължава да поема разходите им за наем на квартира и всички комунални разходи (за ел. енергия, вода, телефон, кабелна TV, интернет и др.), свързани с ползването на наетите жилища. Освен това дружеството поема и други допълнителни разходи: самолетни билети от и до държавата, където е постоянното местоживеене на лицата, извън случаите когато са командировани; разходите за медицинско лечение и медицинска застраховка, като застрахователните полици са издадени на името на физическите лица, но се плащат от дружеството; държавни такси, свързани с разрешение за пребиваване, продължаване на пребиваване и визи. Всички разходи се заплащат от дружеството директно  на съответните доставчици.
Представляват ли тези разходи доход за физическите лица и ако отговорът е положителен - какъв е редът за облагането им с данък по ЗДДФЛ?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 10:43 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Местно  физическо лице за България  работи по трудов договор и в същото време е и самоосигуряващо се лице - работещ  собственик на ЕООД. Лицето има квалификация “Магистър по технология на виното и пивото”. Същият е сключил договор като физическо лице с фирма от Косово. Договорът е за услуга в държава извън Европейския съюз. Обект на договора е консултантска услуга при изграждане на винарска изба в Косово.
Договорът ще се изпълнява 4 месеца. През м. декември 2015 г. лицето е получило аванс в размер на 20% от договорената сума, а остатъкът ще получи след приключване на договора и подписване на приемателен протокол за извършената работа.
1. Как ще се обложи полученият от физическото лице доход при изпълнение на договора?
2. Дължи ли се авасов данък по ЗДДФЛ и в кой момент - при всяко плащане (авансово и окончателно) или еднократно при получаване на окончателната сума по договора? Следва ли да се иска издаване на удостоверение за удържан и внесен данък?
3. Доходът не е постоянен, а е от инцидентна сделка и е в размер на 10000 лв. Следва ли да се правят осигурителни вноски и от кого? Какви декларации трябва да се подадат по нашето законодателство?
4. Налице ли са предпоставки за прилагане на СИДДО с Косово?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 10:40 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: През 2015 г. местно физическо лице е работило няколко месеца при чуждестранен работодател в чужбина. Трябва ли това лице да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като се има предвид, че това е единственият доход на лицето и той вече е обложен с данък в другата държава?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 09:14 In Въпроси и отговори по ЗКПО Tags

ЗКПО - чл. 182, ал. 5, т. 2, чл. 189б, § 1, т. 74 от ДР

ВЪПРОС: „А” ЕООД е част от холдингова структура, състояща се от 8 дъщерни дружества и една компания майка „Б” АД. Компанията майка държи 100% от капитала на всички дружества от групата. „А” ЕООД, както и още 4 дружества от холдинга, са регистрирани земеделски стопани и извършват дейност по производство на непреработена растителна продукция. Компанията майка и останалите 3 дружества извършват дейност извън сферата на селското стопанство. При тази структура на групата единствено „Б” АД притежава правомощия да упражнява контрол и да въздейства върху управлението на останалите дружества, в т.ч. и на „А” ЕООД.
„А” ЕООД възнамерява да ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, но за да има право на това трябва да се установи дали не е „голямо предприятие” по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО, тъй като големите предприятия са лишени от тази възможност по силата на чл. 182, ал. 5, т. 2 от същия закон.
Поради това че дружеството е част от група, възниква въпросът кои показатели следва да се вземат предвид при оценка на категорията на предприятие „А” ЕООД по реда на § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО:
а) само на „А” ЕООД;
б) на „А” ЕООД и „Б” АД;
в) на „А” ЕООД и останалите дружества, които са земеделски стопани, тъй като те са потенциални ползватели на държавната помощ;
г) на всички дружества - свързани лица?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 08:35 In Въпроси и отговори по ЗКПО Tags

зкпо – чл. 168, ал. 1

ВЪПРОС: През 2013 г. дружество инвестира преотстъпен корпоративен данък в придобиването на дълготрайни материални активи (ДМА), спазвайки изискванията на чл. 189 от ЗКПО. Съгласно СС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ” една от формите на правителствено дарение е преотстъпването на дължимите към държавата данъци. В чл. 168, ал. 1 от ЗКПО е постановено, че  преотстъпеният корпоративен данък се отчита в собствения капитал, а не като финансиране.
С каква стойност е следвало да се заведат в ДАПл придобитите с него ДМА - по историческата им цена или по нетна стойност (цената, намалена с размера на преотстъпения данък)?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Петък, 23 Декември 2016 07:32 In   . Tags
http://pluton1.com/component/k2/item/98-zakon-za-elektronnata-targoviya

Практики на НАП