Сряда, 08 Март 2017 11:24 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Може ли при издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ, в полето „Работодател/представляващ (подпис и печат)“ на основание чл. 7, ал. 10 от Закона за счетоводството (отм.) подписът да бъде заменен с цифров идентификатор, разпознаващ съставителя на служебната бележка?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:21 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

Въпрос: Физическо лице е получило обезщетение във връзка с отмяна на полет. Обезщетението е изплатено на основание Наредба № 261/13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги до   пусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет. Парите са преведени по банкова сметка от страна на авиокомпанията след подадена жалба от физическото лице, като не е издаден друг документ. Трябва ли тази сума да се облага с данък по реда на ЗДДФЛ и да се декларира в годишната данъчна декларация от физическото лице?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:19 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

Въпрос: През 2015 г. еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е реализирало печалба от дейността си и е разпределило част от нея като дивидент на едноличния собственик (физическо лице), а с останалата част е увеличен записаният капитал за сметка на неразпределената печалба. През 2016 г. физическото лице има намерение да продаде дяловете си в ЕООД-то.

Как ще се определи „цената на придобиване“ на дяловете - може ли да се приеме, че това е първоначално внесеният капитал + сумата на увеличението на капитала?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:17 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

Въпрос: През 2014 г. местно физическо лице е придобило недвижим жилищен имот (апартамент) срещу гледане и издръжка. На 20.09.2016 г. имотът е продаден за 68 000 лв. с нотариален акт. Дължи ли това лице данък и как да се определи цената на придобиване на имота в конкретния случай?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:15 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

Въпрос: Изплатихме присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за незаконно уволнение на наш служител, който впоследствие бе възстановен на работа по силата на съдебно решение. Към настоящия момент лицето е с 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила експертно решение на ТЕЛК. Има ли право това лице да ползва данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ, като се има предвид че обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ е за периода от 15.03.2014 г. до 14.09.2014 г., но дължимата сума е изплатена през септември 2016 г. Трябва да се има предвид, че през 2014 г. лицето не е било с намалена работоспособност 50 на сто, а такава е установена съгласно решението на ТЕЛК от 04.01.2016 г.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

Сряда, 08 Март 2017 11:12 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

Въпрос: През 2016 г. е извършена продажба на недвижим жилищен имот, който е семейна имуществена общност и е закупен от продавачите (местни физически лица) преди повече от три години. В продажната цена е включено и цялостното обзавеждане на жилището. Облагаем ли е доходът от продажбата на това имущество, което освен недвижим имот включва и движими вещи и ако е облагаем, как следва да се изчисли дължимият данък?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:09 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

Въпрос: Физическо лице изгражда недвижим имот за собствени нужди по стопански начин. Има издадено строително разрешение. Строителната част на обекта е извършена от строителна фирма, а част от довършителните работи са извършени от отделни физически лица и с личен труд, т.е. физическото лице не разполага с разходооправдателни документи за всички видове извършени строителни и довършителни дейности.

Дължи ли се данък по ЗДДФЛ при продажба на същия имот, като се има предвид, че към момента на продажбата, той не е въведен в експлоатация и от датата на издаване на строителното разрешение не са изминали 5 години? Ако отговорът е положителен, как да определим данъчната основа за облагане, след като не разполагаме с документи въз основа на които да определим себестойността на обекта?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:06 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: През месец август 2016 г. фирмата ни ще изплати обезщетение на 5 местни физически лица във връзка с подписана от тях нотариално заверена декларация, чрез която се отказват от правото си на строеж. Става въпрос за право на строеж върху стара сграда, собственици на която са 5-те физически лица. Сградата се намира върху поземлен имот, който е собственост на друго физическо лице. Старата сграда ще бъде разрушена и върху имота ще бъде изградена нова жилищна сграда с офиси и магазини
Представляват ли облагаем доход за физическите лица и подлежат ли на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ получените обезщетения? Какви са задълженията на фирмата ни при изплащането на сумите - следва ли да се удържа данък и да се подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ? Трябва ли да се издава сметка за изплатени суми, служебна бележка и т.н.?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:04 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Български гражданин, който от години живее в Канада и към настоящия момент е местно лице на тази държава, продава недвижим имот в България. Имотът е получен по наследство преди повече от пет години.
Дължи ли това лице данък по реда на ЗДДФЛ и ако отговорът е положителен, как следва да се изчисли дължимият данък?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Сряда, 08 Март 2017 11:02 In Въпроси и отговори ЗДДФЛ Tags

ВЪПРОС: Едноличен търговец, в качеството си на работодател, е сключил задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ в полза на някои от своите работници. Подлежат ли на облагане с данък по ЗДДФЛ платените по застраховката премии? При получаване на обезщетение по такава застраховка физическите лица ще дължат ли данък?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП