Ако фискалното устройство бъде фискализирано през текущата година, колко страници трябва да има неговата касова книга?

Rate this item
(0 votes)

ВЪПРОС: Ако фискалното устройство бъде фискализирано през текущата година, колко страници трябва да има неговата касова книга?
ОТГОВОР: Изискването за водене на книгата за дневни финансови отчети и начинът на воденето й са регламентирани в чл. 39, ал. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (Наредба № Н-18/2006 г.). Съгласно тази правна норма лицето съхранява отчетите в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко фискално устройство (ФУ) и съдържаща страници за всеки календарен ден. Отпечатаните дневни финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет се съхраняват в хронологичен ред в книгата. На първа страница на книгата се отразяват данните на задълженото лице, наиме- нованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждането им в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период, които отчети също се съхраняват в книгата на страницата за датата на последния ден от периода.
Дните, в които обектът не е работил се вписват на съответната страница на книгата с текст „неработен ден”, а когато няма регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписва ”няма регистрирани продажби”, като тези вписвания се  удостоверяват с подпис. Единствено при фискални устройства, които не притежават операциите “служебно въведени” или “служебно изведени” суми, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност, извън
случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. Ако фискалното устройство има тези операции, те се регистрират в него, а не в книгата за дневните  финансови отчети (чл. 33, ал.1 и 2 на Наредба № Н -18/2006 г.)


Катя Гущерска, данъчен експерт
адв. Зорница Димитрова, консултант

Read 1104 times Last modified on Четвъртък, 16 Ноември 2017 08:59
Четвъртък, 16 Ноември 2017 08:36 Written by  In Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати

Практики на НАП