Получаваме пратки от куриер в магазина и продаваме на клиент. Регистрираме продажба, плащаме на куриера и сумите се получават като оборот. Как се доказва реалният оборот от продажбата на стоките в магазина?

Rate this item
(0 votes)

ВЪПРОС: Магазин ще става партньор на рапидо. Процедурата е следната: Идва куриер на рапидо и носи пратки в магазина. Ние се подписваме, че получаваме пратките. Идва клиента, взема пратката си и плаща за куриерските услуги примерно 5 лв. Ние му издаваме касова бележка за тази сума. По този начин регистрираме продажба, а това не е, тъй като тези пари ги отчитаме на рапидо. Те са в отделна група, но влизат в дневният отчет при приключване на касовия апарат, т.е. в НАП и тези суми се получават като наш оборот.
Как се доказва тази разлика? Как се доказва реалният оборот от продажбата на стоките в магазина?
ОТГОВОР: Редът и начинът на издаване на касови бележки е регламентиран в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба №Н-18/2006 г.). Доколкото българското  законодателство допуска извършването на продажби от чуждо име и за чужда сметка в чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г. са дадени два алтернативни варианта за регистриране на продажби от чуждо име и за чужда сметка или събиране на суми от
името и за сметка на друго лице.
По силата на тази правна норма, когато задължено лице (лице по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г) извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка, или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:

1. чрез фискално устройство (ФУ) на доверителя, или
2. чрез ФУ на задълженото лице.
Когато регистрирането на продажбите се извършва чрез ФУ на доверителя, продажбите се регистрират по общия ред. Когато продажбите се регистрират чрез ФУ на задълженото лице, ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя. При този начин на програмиране и регистриране на продажбите в дневния финансов отчет оборотът на всеки доверител ще се отпечатва на отделен ред. В края на всеки месец лицето има задължение да вписва в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители на база сумиране на оборотите по всеки департамент от дневните финансови отчети през месеца. Договорът, сключен между доверителя и лицето по чл. 3 за извършване на продажби от чуждо име и за чужда сметка, е документът, доказващ при необходимост основанието за прилагане на цитирания ред.

Катя Гущерска, данъчен експерт
адв. Зорница Димитрова, консултант

Read 1173 times
Четвъртък, 16 Ноември 2017 08:20 Written by  In Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати

Практики на НАП