Дейност по посредничество чрез Ebay. Следва ли за получените суми да се издават фискални касови бележки?

Rate this item
(0 votes)

ВЪПРОС: Дружество “Х” ООД има намерение да извършва дейност по посредничество между купувач и продавач за покупко-продажба на стоки, както и интернет услуги. Дейността по посредничеството ще се извършва чрез платформата на Ebay. Всички получени суми от клиенти ще постъпват по сметки, открити в PayPal, 2checkout, BrainTree, които средства след това се прехвърлят по разплащателни сметки на доставчиците, открити в български банки.
Следва ли за получените суми дружеството да издава фискални касови бележки?
ОТГОВОР: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки  или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод,
извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. В допълнителните разпоредби на ЗПУПС са дефинирани понятията: “Наличен паричен превод” е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение. “Средства” са банкноти и монети, пари по сметка и електронни пари. От цитираните разпоредби е видно, че преводите на електронни пари са наличен паричен превод. Остава да се изясни дали изброените от вас дружества са доставчик на платежна услуга по смисъла на същия закон. За да се осигури правна сигурност, ЗПУПС оправомощава БНБ да води публични регистри на всички дружества, които извършват платежни услуги и оперират с електронни пари. Регистри се водят както на българските дружества, занимаващи се с такава дейност, така и на чуждестранните дружества, регистрирани в държава-членка на ЕС. Регистрите са публични и могат да бъдат намерени на интернет страницата на БНБ. Ако изброените от вас дружества са вписани в регистъра, при постъпване на плащания чрез техните системи, не е нужно да се издават фискални касови бележки. В този смисъл е и практиката на НАП, изразена в писмо изх. № 96-00-533 от 13.12.2011 г.

Катя Гущерска, данъчен експерт
адв. Зорница Димитрова, консултант

Read 1413 times
Четвъртък, 16 Ноември 2017 08:16 Written by  In Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати

Практики на НАП