Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати

Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати (3)

ВЪПРОС: Ако фискалното устройство бъде фискализирано през текущата година, колко страници трябва да има неговата касова книга?
ОТГОВОР: Изискването за водене на книгата за дневни финансови отчети и начинът на воденето й са регламентирани в чл. 39, ал. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (Наредба № Н-18/2006 г.). Съгласно тази правна норма лицето съхранява отчетите в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко фискално устройство (ФУ) и съдържаща страници за всеки календарен ден. Отпечатаните дневни финансови отчети с нулиране и запис във фискалната памет се съхраняват в хронологичен ред в книгата. На първа страница на книгата се отразяват данните на задълженото лице, наиме- нованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждането им в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период, които отчети също се съхраняват в книгата на страницата за датата на последния ден от периода.
Дните, в които обектът не е работил се вписват на съответната страница на книгата с текст „неработен ден”, а когато няма регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписва ”няма регистрирани продажби”, като тези вписвания се  удостоверяват с подпис. Единствено при фискални устройства, които не притежават операциите “служебно въведени” или “служебно изведени” суми, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност, извън
случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. Ако фискалното устройство има тези операции, те се регистрират в него, а не в книгата за дневните  финансови отчети (чл. 33, ал.1 и 2 на Наредба № Н -18/2006 г.)


Катя Гущерска, данъчен експерт
адв. Зорница Димитрова, консултант

ВЪПРОС: Магазин ще става партньор на рапидо. Процедурата е следната: Идва куриер на рапидо и носи пратки в магазина. Ние се подписваме, че получаваме пратките. Идва клиента, взема пратката си и плаща за куриерските услуги примерно 5 лв. Ние му издаваме касова бележка за тази сума. По този начин регистрираме продажба, а това не е, тъй като тези пари ги отчитаме на рапидо. Те са в отделна група, но влизат в дневният отчет при приключване на касовия апарат, т.е. в НАП и тези суми се получават като наш оборот.
Как се доказва тази разлика? Как се доказва реалният оборот от продажбата на стоките в магазина?
ОТГОВОР: Редът и начинът на издаване на касови бележки е регламентиран в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба №Н-18/2006 г.). Доколкото българското  законодателство допуска извършването на продажби от чуждо име и за чужда сметка в чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г. са дадени два алтернативни варианта за регистриране на продажби от чуждо име и за чужда сметка или събиране на суми от
името и за сметка на друго лице.
По силата на тази правна норма, когато задължено лице (лице по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г) извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка, или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:

1. чрез фискално устройство (ФУ) на доверителя, или
2. чрез ФУ на задълженото лице.
Когато регистрирането на продажбите се извършва чрез ФУ на доверителя, продажбите се регистрират по общия ред. Когато продажбите се регистрират чрез ФУ на задълженото лице, ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя. При този начин на програмиране и регистриране на продажбите в дневния финансов отчет оборотът на всеки доверител ще се отпечатва на отделен ред. В края на всеки месец лицето има задължение да вписва в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители на база сумиране на оборотите по всеки департамент от дневните финансови отчети през месеца. Договорът, сключен между доверителя и лицето по чл. 3 за извършване на продажби от чуждо име и за чужда сметка, е документът, доказващ при необходимост основанието за прилагане на цитирания ред.

Катя Гущерска, данъчен експерт
адв. Зорница Димитрова, консултант

ВЪПРОС: Дружество “Х” ООД има намерение да извършва дейност по посредничество между купувач и продавач за покупко-продажба на стоки, както и интернет услуги. Дейността по посредничеството ще се извършва чрез платформата на Ebay. Всички получени суми от клиенти ще постъпват по сметки, открити в PayPal, 2checkout, BrainTree, които средства след това се прехвърлят по разплащателни сметки на доставчиците, открити в български банки.
Следва ли за получените суми дружеството да издава фискални касови бележки?
ОТГОВОР: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки  или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод,
извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. В допълнителните разпоредби на ЗПУПС са дефинирани понятията: “Наличен паричен превод” е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение. “Средства” са банкноти и монети, пари по сметка и електронни пари. От цитираните разпоредби е видно, че преводите на електронни пари са наличен паричен превод. Остава да се изясни дали изброените от вас дружества са доставчик на платежна услуга по смисъла на същия закон. За да се осигури правна сигурност, ЗПУПС оправомощава БНБ да води публични регистри на всички дружества, които извършват платежни услуги и оперират с електронни пари. Регистри се водят както на българските дружества, занимаващи се с такава дейност, така и на чуждестранните дружества, регистрирани в държава-членка на ЕС. Регистрите са публични и могат да бъдат намерени на интернет страницата на БНБ. Ако изброените от вас дружества са вписани в регистъра, при постъпване на плащания чрез техните системи, не е нужно да се издават фискални касови бележки. В този смисъл е и практиката на НАП, изразена в писмо изх. № 96-00-533 от 13.12.2011 г.

Катя Гущерска, данъчен експерт
адв. Зорница Димитрова, консултант

Практики на НАП