10 Юни, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Програма Трудово законодателство

ПРОГРАМА

Изменения и допълнения в ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тема 1. Преглед на предстоящите през 2023 г. и на приетите промените в трудовото законодателство през 2022 година. Нови възможности и задължения на работодателите при сключване на трудов договор: Задължения за уведомяване, възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни трудови договори, възможности за договаряне на забрана за работа по втори трудов договор. Новото в правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на работника или служителя. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените в трудовото законодателство: право на работника да поиска преминаване на пълен работен ден и на безсрочен трудов договор. Право на платен родителски отпуск на бащата. Право на завръщащите се на работа след отпуск, право на родителите на деца до 12 годишна възраст на болнични, върнато от детско заведение, поради карантина на заведението или детето и др.
Тема 2. Промени в уредбата на време на разположение и дежурство, след изменението на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн. дв, бр. 78 от 30.09.2022 г.) и други промени в Наредбата.
Тема 3. Възможностите, които дава законодателството за договаряне на различна продължителност на работното време. ред и процедура за въвеждане на:  Непълно работно време по основен трудов договор и трудов договор за работа през определени дни от месеца. Особености при договарянето и едностранното му въвеждане от работодателите; Удължено работно време - възможности за прилагане на разпоредбата - процедура и ограничения;  Ненормиран работен ден. Сравняване на двете възможности: ненормиран работен ден и време на разположение и преценка на предимствата и недостатъците на всяка от двете форми; Въвеждане на работно време с променливи граници и сравняването му с правната възможност за работа на смени при сумирано отчитане на работното време и с въвеждането на разпокъсано работно време; Вътрешно заместване и вътрешно съвместителство и сравнението му с трудов договор за заместване на отсъстващ работник.
Тема 4. Сумирано изчисляване на работното време – особености, права и ограничения. най-важните изисквания на трудовото законодателство при сумирано изчисляване на работното време
Тема 5. Трудов договор за работа от разстояние (home office): особености и съдържание на този трудов договор. Елементите, които са характерни само за договора за работа от разстояние  които не бива да бъдат пропускани при договаряне или сключване на допълнително споразумение за преминаване към работа от разстояние.
Тема 6.  Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд. Забрани и ограничения по отношение на някой категории работници и служители във връзка с възлагането на извънреден труд. Право на отказ от полагане на извънреден труд - кога е допустимо да бъде направен отказ и как следва да се оформи отказът за полагане на извънреден труд. Правни последици за работника или служителя.
Тема 7. Законови задължения и срокове за изпълнението им в началото на 2023 година,  предвидени в Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в Наредбата за трудоустрояването, Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, Закона за здравословните и безопасни условия на труд, Закона за хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.