10 Юни, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Програма - ЗДДС

ПРОГРАМА

Промените в Закона за данък върху добавената стойност и ППЗДДС през 2022 г. Съдебна и административна практика. Промени в ЗДДС за 2023 г.

 1. Промяна при задължителната регистрация, възможност за дерегистрация.
 2. Намалени ставки на данъка - 9 % и 0%, срок за прилагане на намалените ставки, отчитане на доставките.
 3. Корекция на грешно данъчно третиране на доставка, включително при влязъл в сила акт на орган по приходите.
 4. Документиране - за удостоверяване на износ на стоки, промени в документирането за електронната търговия.
 5. Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС, възникнали през 2022 г.
 6. Въвеждане на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги:

а) Отстраняване на констатирани несъответствия на разпоредбите за освобождаване от ДДС при износ с изискванията на Директивата за ДДС; б) Прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона свързани с:

 • данъчен период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит в случаите на погрешно съставени документи, включително при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите;
 • уточняващи текстове, свързани с прилагането на режимите за ДДС облагане на електронна търговия: режим, извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки от внос;
 • допълване на условията за ограничаване корекцията на приспаднат ДДС в случай на брак поради изтичане срока на годност/трайност;
 • уточняване случаите на възникване на задължение за регистрация по закона на лица, установени на територията на страната, които предоставят услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за които се дължи данък по доставката от получателя – данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице;
 • прецизиране на случаите, в които данъчно задължените лица, обявени в ликвидация, ако същите са избрали да останат регистрирани по закона до датата на заличаването им от търговския регистър;
 • отстраняване на несъответствието на разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС с чл. 199 от Директивата за ДДС, относно случаите на доставки с обратно начисляване на ДДС, по които получател е държавата, държавните и местните органи, която не действа в качеството си на данъчно задължено лице;
 • привеждане в съответствие с разпоредбите на Директивата за ДДС по отношение на хипотезите на освобождаване от данък при внос на стоки по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред;
 • промяна на срока за предоставянето на обезпечение при търговия с течни горива;
 • уточняване на лицата, които подлежат на санкция, в случаите когато извършват сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред.