10 Юни, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Програма ЗКПО

Програма:

  Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2023 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г. Съдебна и административна практика по прилагането на ЗКПО:

1 . Промени в ЗКПО за 2023 г. 2 . Акценти от промените в ЗКПО за 2022 г. относно данъка върху разходите:

 • специални правила за ваучерите за храна за 2022 г.;
 • намаляване на ставката на данъка върху разходите в натура.

3 . Определяне на данъчния финансов резултат за 2022 г. - съдебни решения и данъчни становища по често приложими в практиката разпоредби: а)  Данъчни постоянни разлики:

 • -    разходи, които не са документално обосновани;
 • -    разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;
 • -    непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от платеца на дохода;
 • -    разходи за глоби и санкции;
 • -    разходи и приходи от липси и брак на активи;
 • -    приходи, възникнали по повод на непризнати разходи.

б) Данъчни временни разлики и други суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат:

 • -    обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения;
 • -    неизплатени доходи на местни физически лица;
 • -    слаба капитализация.

в)  Някои интересни казуси от данъчната и съдебната практика през 2022 г., необхванати от предходните теми (пренасяне на данъчна загуба, авансов дивидент и др.).