03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

Програма ЗДДФЛ и Социално Осигуряване

Прорама

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лицаЛорета Цветкова

 

1.Актуални въпроси, свързани с годишното облагане на доходите за 2021 г. Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения. Особености при ползване на  данъчните облекчения.

2. Предоставяне на информация в НАП:

- Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2021 г.;

- Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2021 г.;

- Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Нови моменти и особености при попълване на образците на декларацията.

4. Промени в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2022 г.

 

Социално Осигуряване - Петя Гинина

 1. Определяне на окончателен размер на осигурителния доход.
 2. Подаване на данни с декларация обр. № 1. Корекции.
 3. Осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия.
 4. Актуални казуси от практиката.
 5. Избор на вида на осигуряване от самоосигуряващите се лица.
 6. Промяна на вида осигуряване.
 7. Практика и становища на НАП.
 
Brexit. Извършване на работа в двете държави.
 1. Командироване на работници и служители във Великобритания.
 2. Осигурителни вноски върху доходи за труд положен през минали години.
 3. Практически примери.
 4. Изплащане на доходи от личен труд на собственици и съдружници в търговски дружества.
 5. Актуални казуси.
 6. Внасяне на осигурителни вноски за доходи от безтрудови правоотношения (т. нар. граждански договори).
 7. Актуални казуси.
 8. Изплащане на ДМС.
 9. Становище на НАП.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ