03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

Програма ДДС и ЗКПО

Програма

ДДС – актуални въпроси и очаквани изменения в ЗДДС от 1 януари 2022 г.

Очаквани промени в ЗДДС за 2022 г. - Лектор Мина Янкова

1. Въвеждане в ЗДДС на:

  • Директива (ЕС) 2021/1159 по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19;
  • Директива 2019/2235 по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

2. Промени, в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО - ваучери за храна.

3. Привеждане на ЗДДС законодателството в съответствие с решения на СЕС.

4.Промени, свързани с прецизиране на разпоредби свързани с обслужване на едно гише при онлайн продажби.

5.Редактиране на разпоредби, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС

Отговори на въпроси на участниците

 

 

ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г.

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО - Цветана Янкова

I.Основни акценти от промените в ЗКПО за 2021 г., относими към годишното данъчно приключване:

 1. Срокове за деклариране и внасяне на данъци по ЗКПО.
  • Авансови вноски за корпоративен данък – важни срокове.
 2. Правила относно използването на надвнесения корпоративен данък.
  • Промяна в необлагаемия размер на разходите за ваучери за храна и нови правила относно изискването за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - условие за необлагаемост на социалните разходи за допълнително доброволно осигуряване и застраховане и за ваучери за храна.
  • Удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък по чл. 189б от земеделските стопани.
  • Удължаване на срока за ползване на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ, държавна помощ за регионално развитие и държавна помощ за земеделски стопани.
  • Данъчно третиране на сделки с акции, извършени на регулиран пазар. Нови правила за доходи от сделки с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар.
  • Временна данъчна мярка за доходи от лихви и от разпореждане с финансови инструменти, реализирани на пазар за растеж.

II.Корпоративен данък - съдебни решения и данъчни становища по често приложими в практиката разпоредби:

1. Данъчни постоянни разлики:

  • разходи, които не са документално обосновани;
  • разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;
  •  непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от платеца на дохода;
  • разходи за глоби и санкции;
  • разходи и приходи от липси и брак на активи;
  • приходи от дивиденти;
  • приходи, възникнали по повод на непризнати разходи;

2. Данъчни временни разлики и други суми, с коитосе преобразува счетоводният финансов резултат:

  • обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения;
  • неизплатени доходи на местни физически лица;
  • слаба капитализация;
  • пренасяне на данъчна загуба.

III.Данък върху разходите- често срещани практически казуси, свързани с третирането на социалните разходи:

 1. Идентифициране на разходите като социални – изпълнение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки;
 2. Паралел между социалните разходи и разходите за лично ползване на служебни активи или представителните разходи.

IV.Промени в ЗКПО за 2022 г.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ