01 Декември, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

Програма ЗКПО и ЗДДФЛ

Програма ЗКПО и ЗДДФЛ

ПРОМЕНИ В ЗКПО ЗА 2022 Г.

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО - Цветана Янкова

 

I.Основни акценти от промените в ЗКПО за 2021 г., относими към годишното данъчно приключване:

 1. Срокове за деклариране и внасяне на данъци по ЗКПО.
  • Авансови вноски за корпоративен данък – важни срокове.
 2. Правила относно използването на надвнесения корпоративен данък.
  • Промяна в необлагаемия размер на разходите за ваучери за храна и нови правила относно изискването за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - условие за необлагаемост на социалните разходи за допълнително доброволно осигуряване и застраховане и за ваучери за храна.
  • Удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък по чл. 189б от земеделските стопани.
  • Удължаване на срока за ползване на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ, държавна помощ за регионално развитие и държавна помощ за земеделски стопани.
  • Данъчно третиране на сделки с акции, извършени на регулиран пазар. Нови правила за доходи от сделки с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар.
  • Временна данъчна мярка за доходи от лихви и от разпореждане с финансови инструменти, реализирани на пазар за растеж.

II.Корпоративен данък - съдебни решения и данъчни становища по често приложими в практиката разпоредби:

1. Данъчни постоянни разлики:

  • разходи, които не са документално обосновани;
  • разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;
  •  непризнати разходи за ДДС и данък при източника, понесен от платеца на дохода;
  • разходи за глоби и санкции;
  • разходи и приходи от липси и брак на активи;
  • приходи от дивиденти;
  • приходи, възникнали по повод на непризнати разходи;

2. Данъчни временни разлики и други суми, с коитосе преобразува счетоводният финансов резултат:

  • обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения;
  • неизплатени доходи на местни физически лица;
  • слаба капитализация;
  • пренасяне на данъчна загуба.

III.Данък върху разходите- често срещани практически казуси, свързани с третирането на социалните разходи:

 1. Идентифициране на разходите като социални – изпълнение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки;
 2. Паралел между социалните разходи и разходите за лично ползване на служебни активи или представителните разходи.

IV.Промени в ЗКПО за 2022 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Лорета Цветкова

1.Актуални въпроси, свързани с годишното облагане на доходите за 2021 г. Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения. Особености при ползване на  данъчните облекчения.

2. Предоставяне на информация в НАП:

- Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2021 г.;

- Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2021 г.;

- Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

3. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Нови моменти и особености при попълване на образците на декларацията.

4. Промени в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2022 г.