01 Декември, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

Програма ДДС и Социално Осигуряване

Програма

ДДС – актуални въпроси и очаквани изменения в ЗДДС от 1 януари 2022 г.

Очаквани промени в ЗДДС за 2022 г. - Лектор Мина Янкова

1. Въвеждане в ЗДДС на:

  • Директива (ЕС) 2021/1159 по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19;
  • Директива 2019/2235 по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

2. Промени, в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО - ваучери за храна.

3. Привеждане на ЗДДС законодателството в съответствие с решения на СЕС.

4.Промени, свързани с прецизиране на разпоредби свързани с обслужване на едно гише при онлайн продажби.

5.Редактиране на разпоредби, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС

Отговори на въпроси на участниците

 

Социално Осигуряване - Петя Гинина

 1. Определяне на окончателен размер на осигурителния доход.
 2. Подаване на данни с декларация обр. № 1. Корекции.
 3. Осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия.
 4. Актуални казуси от практиката.
 5. Избор на вида на осигуряване от самоосигуряващите се лица.
 6. Промяна на вида осигуряване.
 7. Практика и становища на НАП.
 
Brexit. Извършване на работа в двете държави.
 1. Командироване на работници и служители във Великобритания.
 2. Осигурителни вноски върху доходи за труд положен през минали години.
 3. Практически примери.
 4. Изплащане на доходи от личен труд на собственици и съдружници в търговски дружества.
 5. Актуални казуси.
 6. Внасяне на осигурителни вноски за доходи от безтрудови правоотношения (т. нар. граждански договори).
 7. Актуални казуси.
 8. Изплащане на ДМС.
 9. Становище на НАП.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ