04 Март, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Онлайн семинар по облагане доходите на юридическите лица

 Програма

 

Новостите в ЗКПО за 2021 и за 2020 г. Актуални казуси и съдебна практика, свързани с годишното данъчно приключване по ЗКПО за 2020 г.

 1. Нови срокове за деклариране и внасяне на данъци по ЗКПО, в т.ч. за 2020 г.
 2. Нови правила за извършване на авансовите вноски за корпоративен данък.
 3. Нови правила относно използването на надвнесения корпоративен данък.
 4. Промяна на необлагаемия размер на разходите за ваучери за храна.
 5. Нови правила относно изискването за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - условие за необлагаемост на социалните разходи за допълнително доброволно осигуряване и застраховане и за ваучери за храна.
 6. Ново данъчно облекчение за използване на СУПТО.
 7. Удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък по чл. 189б от земеделските стопани.
 8. Удължаване на срока за ползване на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ и на държавна помощ за регионално развитие.
 9. Нови правила за доходи от сделки с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар.
 10. Временна данъчна мярка за доходи от лихви и от разпореждане с финансови инструменти, реализирани на пазар за растеж.
 11. Актуални казуси и съдебна практика, относими към годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2020 г., свързани със:
 • разходи, които не са документално обосновани;
 • разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;
 • разходи за ДДС и за данък при източника, понесен от платеца на дохода;
 • разходи за глоби и санкции;
 • обезценки и отписване на вземания и неплатени задължения;
 • неизплатени доходи на местни физически лица;
 • слаба капитализация.
 • пренасяне на загуби от минали години.

    12.Промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Заявка за участие