04 Март, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

22.02.2021 г. от 13,00 ч. онлайн семинар по промените в Закона за данъка върху добавената стойност

 Програма

Промени в ЗДДС

1.Разширяване обхвата на услугите, за които се прилага намалена данъчна ставка от 9%, в сила от 01.12.2020 г.

2. Доставки на ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тях, в сила от 01.01.2021 г.

3. Данъчно третиране от 01.01.2021 г. на доставките от и за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Различия в данъчното третиране на доставките на стоки, в зависимост от това дали са предназначени за Обединено кралство Великобритания или са предназначени за Северна Ирландия, което е важно да се знае за да се определи правилното данъчно третиране.

4. Нови правила, свързани с дистанционните продажби на стоки в Европейския съюз, в сила от 01.07.2021г. – всичко най-важно за:

4.1.Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
4.2.Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;
4.3.Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.

5.Разширяване приложното поле на съкратеното обслужване на едно гише при режим в Съюза- режимът вече се отнася не само до услуги извършвани по електронен път, далекосъобщителни услуги или за радио-и телевизионни излъчване, а до всички услуги, оказвани в полза на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в ЕС, както и до вътреобщностните дистанционни продажби на стоки. Кои лица и при какви условия могат да се възползват от този режим и да не се регистрират в държавата членка по местоизпълнение на доставката?

 

Заявка за участие