06 Февруари, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗМДТ: От­пис­ва­не на за­дъл­же­ни­я­та на тър­го­вец, за­ли­чен в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър след прекратяване на про­из­вод­с­т­во по лик­ви­да­ция - Красимира Узунова

Автор:

Красимира Узунова - данъчен експерт

 

Според чл. 173 ДОПК публичните вземания се отписват, когато са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон. В хипотезата на отписване на задължения, погасени по давност, задължението съществува, но по отношение на него не се предприемат действия за неговото събиране.

В чл.168, ал. 1 ДОПК са изброени основанията за погасяване на публичните задължения. Освен при плащане, прихващане, по давност и други публичните задължения се погасяват и при заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, освен ако други лица отговарят за него (чл. 168, ал. 1, т. 7 ДОПК). 

 

Целият текст е публикуван в брой  6 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ