29 Октомври, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

график на семинарите

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Писмо № М-24-39-96 от 03.05.2018 на НАП Данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на ЗДДС

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 24-39-96#1*17
София, 03.05.2018 г.


Относно: Данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, е с основна дейност производство на хранителни стоки - брускети, кубети, вафли и плодов бар. Произвежданите стоки по същество представляват печени хлебни кръгчета и печени пшеничено-ръжени хлебни кубчета, овкусени с различни подправки, вафли с различни вкусове, суров десерт от сушени плодове с ядки, семена и черен шоколад. В процеса на производството им стоките биват опаковани в единични опаковки според тяхното тегло и пакетирани в транспортни опаковки - кашони, окомплектовани на палети, съдържащи няколко кашона, обвити със стреч-лента.
Дружеството възнамерява да предоставя безвъзмездно от същите хранителни стоки към оператор на хранителна банка.
Относно спазване на изискването на разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. “б” от ЗДДС, операторът на хранителна банка да е вписан в регистъра по чл. 37у от Закона за храните (ЗХ), в писмото сочите, че понастоящем такъв публичен регистър не е свободно достъпен на интернет страницата на Българска агенция по безопастност на храните (БАБХ), поради което е невъзможно да бъде извършена проверка относно обстоятелството по вписване в същия на съответния оператор. Отбелязвате, че в издаваните от БАХБ образци на разрешения за оператор на хранителна банка изрично е посочено, че лицето-оператор на хранителна банка, е вписано в регистъра по чл. 37у от ЗХ.
Въпроси:
1. Издаденото от БАБХ разрешение за оператор на хранителна банка, в което изрично е посочено, че лицето е вписано в регистъра на издадените разрешения за оператори на хранителна банка достатъчно ли е за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "б" от ЗДДС, че операторът на хранителна банка е вписан в регистъра по чл.37у от ЗХ?
2. Попадат ли проuзвежданите от дружеството хранителни стоки в обхвата на група "е"- "Зърнени храни и храни на “зърнена основа", т. 6.2. и т. 6.5. от Списъка на храните, обект на хранително банкиране в Приложение към Заповед № РД 09-181/09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните?
3. Как следва да се поставя маркировката "дарение, не подлежи на продожба” при стоки, пакетираии при производството им в единични опаковки и в транспортни опаковки - кашони, наредени на палет, който съдържа няколко кашона, обвити в стреч-фолио?
Становище: По първия въпрос:
Съгласно чл. 6, ал. 4, т. 4, б. “б” от ЗДДС, едно от условията, за да не бъде безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка третирано като възмездна доставка, е операторът на хранителна банка да е вписан в регистъра по чл. 37у от ЗХ към момента на предоставянето й. Цитираното условие кореспондира с разпоредбата на чл. 37м, ал. 1 от ЗХ, съгласно която хранително банкиране по Закона за храните може да се извършва само от лица, получили разрешение за оператор на хранителна банка. Разрешенията за оператор на хранителна банка съгласно чл. 37м, ал. 2 от ЗХ се издават от изпълнителния директор на БАБХ. В чл. 37у от ЗХ са регламентирани правилата за водене от БАБХ на регистъра на издадените разрешения за оператори на хранителни банки.
В тази връзка издадено по реда на Закона за храните от изпълнителния директор на БАБХ разрешение за оператор на хранителна банка, като документ, издаден от орган на власт в това му качество, в кръга на предоставените му от закона компетенции, и по установения ред и форма, има силата на официален документ с удостоверителен характер в частта му на посочените в него факти и обстоятелства. Като такъв, разрешението притежава материална доказателствена сила, задължаваща държавните органи и институции да приемат до доказване на противното, че удостоверените в него факти и обстоятелства са действително осъществени.
Предвид изложеното, считам издаденото от изпълнителния директор на БАБХ разрешение за оператор на хранителна банка, за достатъчно да удостовери наличието на обстоятелството в изпълнение на разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "б" от ЗДДС, независимо че понастоящем воденият от БАХБ регистър на лицата, получили разрешение за оператор на хранителна банка, не е публичен и свободно достъпен на интернет страницата на БАБХ, в съответствие с разпоредбата на чл. 37у от ЗХ.
По втория въпрос:
Съгласно чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "в" от ЗДДС едно от условията, за да отговаря дадена хранителна стока на условията при безвъзмездното й предоставяне на оператор на хранителна банка и доставката да не се третира като възмездна, е тази хранителна стока да е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от ЗХ. Съгласно разпоредбата на чл. 37м, ал. 4 от ЗХ списъкът на храните, обект на хранително банкиране, се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, след съгласуване с министъра на финансите, по мотивирано предложение на изпълнителния директор на БАБХ. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните.
Със Заповед № PД 09-181/09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден Списък на храните, обект на хранително банкиране, който е приложение към нея. В т. 6 от този списък са включени храни, обединени в група "е", озаглавена "зърнени храни и храни на зърнена основа". В т. 6.2. и т. 6.5 са включени съответно, както следва:
6.2. Храни на зърнена основа - брашна, грис, трици; овесени ядки, мюсли, корн-флейкс; хляб, хлебни изделия; тестени закуски; сурови тестени храни, теста, кори, юфка, макарони, кус-кус, спагети и други.
6.5. Трайни сладкарски изделия - бисквити, вафли, гофрети, кексове, сладки и други.
Предвид изложеното в запитването описание на съставните продукти (съдържание), от които се произвеждат хранителните стоки, които са предмет на предоставяне към оператор на хранителна банка, считам, че може да бъде прието, че същите отговарят пo състав/съдържание и попадат в обхвата на храните, включени в т. 6.2. и т. 6.5. от Списъка на храните, обект на хранително банкиране, приложение към Заповед № РД 09-181/09.03.2017 r. на министъра на земеделието, храните и горите, по-конкретно в група "е" - "Зърнени храни и храни на зърнена основа". В тази връзка следва да се тълкува, че произвежданите от дружеството хранителни стоки са включени в Списъка на храните, обект на хранително банкиране, и изискването на разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "б" от ЗДДС, за да не се третира съответната доставка като възмездна, е изпълнено.
По третия въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "д" от ЗДДС хранителните стоки, които са обект на безвъзмездно предоставяне към оператор на
хранителна банка, следва да бъдат обозначени с маркировка - "дарение, не подлежи на продажба". Разпоредбата на чл. 37м, ал. 9 от ЗХ указва, че маркировката на хранителните стоки следва да бъде поставена върху потребителската опаковка на храните пo начин, непозволяващ нейното отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката и без да прикрива каквато и да е част от информацията, съдържаща се на етикета. За безвъзмездно предоставените храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху транспортната опаковка. При прилагане на изискването на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "д" от ЗДДС спрямо обозначените за дарение стоки, маркировката да бъде неотстранимо поставена върху потребителската опаковка, респективно върху транспортната опаковка, следва да се отбележи, че в термините "потребителска опаковка" и "транспортна опаковка" се влага общоприетият смисъл и въз основа на обичайните и общоприети критерии, ползвани за определянето им, тези термини имат следното значение: "Потребителска опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, които се предлагат в такава опаковка пряко на потребителите, а "транспортна опаковка" е тази, която обвива опакована или неопакована храна за предпазването й от замърсяване и увреждане при транспортирането й.
Разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "д" от ЗДДС борави с тези термини, за да укаже по недвусмиспен начин мястото върху стоката, предмет на дарение, където следва да се постави маркировката, представляваща неотстранимо обозначение “дарение, не подлежи на продажба". Този е нормативният подход, възприет за да се поясни по категоричен начин, че стоките, които са предмет на безвъзмездно предоставяне към оператор на хранителна банка, не са предназначени за търговската мрежа и подобен подход има за цел избягване на злоупотреби с тези стоки.
Вследствие на изложеното относно стоките, когато са предмет на безвъзмездно предоставяне към оператор на хранителна банка, считам, че маркировката "дарение, не подлежи на продажба" следва да бъде поставена върху единичната опаковка на стоките, в която те достигат до крайния потребител, за да се приеме, че е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. "д" от ЗДДС.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП

 


/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

Практики на НАП