Покажи брой 
Заглавие
Писмо Изх. № 91-00-100#107/03.12.18 относно ред за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК в НАП чрез електронна услуга за предявявания на изпълнителни основания, с които е установено публичното вземане.
Изразяване на становище по приложението на чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО - данъчно задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите за храна
Писмо № 26-А-85 от 20.03.2018 Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО при погиване на дълготраен материален актив, предмет на договор за финансов лизинг.
Писмо № М-24-39-96 от 03.05.2018 на НАП Данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на ЗДДС
Писмо № 2-459 от 31.05.2016 относно данъчно третиране на получено финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по реда на /ЗКПО/ и на приложимите счетоводни стандарти и /ЗСч/.
Писмо № 96-00-46 от 24.02.2015 относно прилагане на ЗДДФЛ и КСО от едноличен търговец, регистриран земеделски производител
Писмо № 3-128 от 19.01.2015 относно: данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител
Писмо № 96-00-152 от 11.04.2014 относно прилагане на ЗДДС и ЗСч.
Писмо № 07-00-12 от 31.01.2014
Писмо № 1-ИТ-00-30 от 28.03.2017 относно прилагането на ЗКПО
Писмо № 24-39-22 от 22.04.2017 Относно:прилагане на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Писмо № 94-00-32 от 15.02.2017 относно данъчно третиране на брака