23 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Изх. № 24-38-68 София 29.07.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Изх. № 24-38-68

София 29.07.2020 г.

Относно: Прилагане Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

Фактическа обстановка:

На основание чл.138а, ал.2 от КТ работодателят, считано от 13.03.2020 г., е въвел непълно работно време в предприятието (с дневна продължителност 4 часа) за работниците, които работят на пълно работно време. За тези работници и служители работодателят получава средства като компенсации, съгласно § 6 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

Въпрос:

Как следва да се отразят часовете в т. 16, позиция 3 и 4 на декларация обр. №1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № Н-13 за въпросните лица през месец март при условие, че до 12 март лицата са работили на 8 часа, а след тази дата на 4 часа?

Становище:

Съгласно чл.138а, ал. 2 от КТ (в сила от 13.03.2020 г.) в предприятието или в негово звено работодателят може да установи едностранно за целия период на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановеното за периода на изчисляване на работното време. Във връзка с разпоредбата от кодекса и §6 от ПЗР на ЗМДВИП работодателите, изпълнили определените условия, могат да се възползват от правната възможност, дадена с чл. 1, ал. 3 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановление № 55 от 30 март 2020 г.). Според разпоредбата работодател, който на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено, може да получи суми като компенсации съгласно §6 от ПЗР на ЗМДВИП. В тези случаи работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски. Предвид чл. 1, ал. 5 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г. сумата на компенсацията, която се изплаща за работещи на непълно работно време, е пропорционална на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Предвид посочените разпоредби работникът получава пълния месечен размер на трудовото си възнаграждение (т.е. какъвто е за пълно работно време), въпреки че работи при непълно работно време и във връзка с извършената трудова дейност осигурителят дължи осигурителни вноски по реда на чл. 6 от КСО.

По отношение попълване на декларация обр. № 1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № Н-13 за месец март е необходимо да имате предвид следното:

С оглед посочените нормативни разпоредби и съгласно указанията за попълване на декларация обр. № 1 полетата на т. 16 (Дни в осигуряване - общо) се попълват по следния начин:

-в позиции 1 и 2 се попълва общият брой работни дни в осигуряване;

-в позиция 3 се попълва законоустановеното работно време за длъжността (8 часа);

-в позиция 4 в този случай, с оглед различната продължителност на договореното дневно работно време в рамките на месеца (от 1 до 12 март - 8 часа и 4 часа в периода от 13 до 31 март), се попълва в часове среднодневното работно време за месеца. Ако при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час.

 

                           Зам.-изпълнителен директор на НАП:

                                                                           Милена Кръстанова

Практики на НАП