26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

topbanner

israel

Въпроси и отговори

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ТЪРСЕНЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

всички въпроси и отговори
Въпроси и отговори по ЗДДС
Въпроси и отговори по ЗКПО
Въпроси и отговори ЗДДФЛ
Въпроси и отговори по ЗМДТ
Въпроси и отговори по ЗОП
Въпроси и отговори по СИДДО
Трудово законодателство
Социално осигуряване
  .
Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати

Брой 4 / 2019

Брой 3 / 2019

Брой 2 / 2019

АБОНАМЕНТ 2019 ЗА НАРЪЧНИК НА ИКОНОМИСТА

51973022 2257946547816676 6148284214375612416 n

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

Писмо № 20-21-60 от 09.06.2017

Прикачени
Download this file (stanovishte-NAp020218.pdf)stanovishte-NAp020218.pdf[ ]460 kB

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО - ПЛОВДИВ

Изх. № 20-21-60
Дата:  09.06.2017 год.
                    ЗКПО, чл. 10

 

ОТНОСНО: Документална обоснованост на стопанските операции


В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……от 09.06.2017 г.
В запитването е посочено, че дружеството има предмет на дейност – товарен транспорт и извършва транспортни услуги в рамките на ЕС. На дружеството е изискано да регистрира местен идентификационен номер в Испания. Същият е издаден на база БУЛСТАТ.
Поставен е следния въпрос:
Когато дружеството притежава документи за извършени разходи с попълнен в тях испанският идентификационен код, вместо българския БУЛСТАТ, възможно ли е разходите да са документално обосновани и да бъдат признати за данъчни цели или не може да бъде призната връзката между двете идентификации, независимо че става въпрос за едно и също юридическо лице?
Предвид изложеното в запитването, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
За да бъдат признати разходите, свързани с дейността на дружеството първичните счетоводни документите, които отразяват стопанските операции трябва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството /ЗСч/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Изискванията към реквизитите на първичния счетоводен документ са подробно регламентирани в чл. 6 от ЗСч. Този закон има териториален обхват на действие и неговите разпоредби са задължителни в случаите, в които съставители на документите са български предприятия.
Това обаче не отменя необходимостта от наличието на първични документи, доказващи извършването на стопански операции с чуждестранни контрагенти, които да съдържат достатъчно информация за наименованието на документа, идентификатори на фирмата, съставител на документа, предмета на покупката, количество, единична цена, обща стойност, вярност на стопанските операции и др. Действащата към момента нормативна уредба на чл. 6 от ЗСч и чл. 10 от ЗКПО не конкретизира вида на първичния счетоводен документ, но изисква той да съдържа определени реквизити, в т.ч. единен идентификационен код по Булстати да отразява вярно стопанската операция. Разпоредбите на чл. 6, ал. 5 и ал. 6 от ЗСч допускат, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват. Документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на ЗСч и в документа липсва част от изискуемата информация, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция. По силата на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция. Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗКПО документална обоснованост на стопанската операция е налице и при условие, че липсващата информация по ЗСч може да се подкрепи с други документи, които я удостоверяват.
При положение, че са налице документи, доказващи, че двата идентификационни кода се отнасят за едно и също българско юридическо лице, считам че документите за разходите, могат да бъдат признати за данъчни цели при условие, че съвкупността от документи, които са издадени във връзка с дейността, съдържат цялата изискуема информация по ЗСч.
С оглед на посоченото до тук счетоводните разходи, които са документално обосновани по смисъла на чл. 6 от ЗСч и чл. 10 от ЗКПО, се признават за данъчни цели. При липса на документална обоснованост на разходите се извършва увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
Следва да имате предвид, че законосъобразното отразяване на счетоводните разходи в отчета за дейността на дружеството подлежи на последващ данъчен контрол по смисъла на чл. 110 от ДОПК чрез извършване на ревизии и проверки от органите по приходите.

Global News

IMAGE СЕМИНАР НА ТЕМА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА КАСОВИТЕ АПАРАТИ
Вторник, 05 Февруари 2019
Издателство „Плутон 1” ЕООД организира еднодневен обучителен семинар на тема:... Още...
IMAGE Сроковете във връзка с промените в наредбата за касовите апарати
Вторник, 13 Ноември 2018
С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички... Още...
IMAGE Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
Четвъртък, 01 Февруари 2018
От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски... Още...
IMAGE Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за данъчни нарушения
Вторник, 02 Януари 2018
Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за... Още...
IMAGE Годишно приключване на информационните системи в НАП в периода до 07.01.2018 г.
Петък, 29 Декември 2017
Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г. В периода от 01.012018 г. до... Още...
IMAGE Средният осигурителен доход за страната за април 2018 г. е 893,27 лева
Сряда, 13 Юни 2018
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО ЩЕ ДОНЕСЕ САМО ПОЛЗИ
Четвъртък, 26 Април 2018
Няма причина да не спазим срока, който обявих в началото на Българското... Още...
IMAGE Средният осигурителен доход за страната за февруари 2018 г. е 860,14 лева
Вторник, 17 Април 2018
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2017 г.
Понеделник, 18 Декември 2017
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE Тригодишната бюджетна прогноза - балансиран бюджет, намаляване на дефицита и консервативна фискална политика
Четвъртък, 18 Май 2017
Днес приехме тригодишната бюджетна прогноза, която очертава основната рамка за... Още...

Практики на НАП