22 Октомври, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Данък при източника при плащания за лиценз за софтуер към лице от държава членка на ЕС и към лице от трета страна

Въпрос: „А“ е българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. „А“ е партньор за България на чуждестранно юридическо лице “Б“. „Б“ е регистрирано като местно лице в трета държава. Българското юридическо лице „А“ доставя в България софтуер и системи на чуждестранното юридическо лице “Б“. Поради това българското юридическо лице „А“ е получател (съответно и платец) по доставка от чуждестранното юридическо лице “Б“. Доставката включва предоставяне на много малко хардуер и лиценз за софтуер за система за анализ на данни. Стойността на хардуера (сървър и кабели) е съвсем малка част (около 6%) от общата стойност на доставката. От своя страна, българското юридическо лице „А“ извършва цялостна доставка и инсталиране на тази система на свой клиент - българско юридическо лице „В“, като предоставя и съответните лицензи и права за работа със софтуера на „В“. Съответно „В“ заплаща на „А“ за извършената работа.

1. Съгласно разпоредбите на ЗКПО, следва ли „А“ да удържи данък при източника при плащане на доставката към „Б“?

2. Следва ли „А“ да удържи такъв данък от „Б“, ако „Б“ е регистрирано в държава-членка на ЕС?

Отговор:Доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5 от ЗКПО, които не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен (чл. 195, ал. 1 от ЗКПО). Посочените в чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО „авторски и лицензионни възнаграждения“


АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП