18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

09-2021.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

09-2021plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

Данъчно третиране на извършени през минал период разходи за изграждане на публична инфраструктура, които не са регулирани за данъчни цели

Въпрос: От 2014 г. до момента дейността на дружеството се състои в изграждане на комплекси от жилищни и търговски сгради, които продава или отдава под наем. Обичайна практика през годините е била дружеството да изгражда и инфраструктурата (ВиК, улици, тротоари, улично осветление, зелени площи) около урегулираните поземлени имоти, които продава или отдава под наем, с цел да направи имотите по-атрактивни за клиентите. На практика дружеството изгражда инфраструктура, която по силата на Закона за водите и Закона за общинската собственост е публична общинска собственост, но не е претендирало заплащане на направените от него разходи.

За част от изградената инфраструктура дружеството с договор за дарение от 20.06.2015 г. е прехвърлило изграденото на общината. Отчетени са разходи за дарение, които са признати до 10 на сто от счетоводната печалба, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗКПО, а с останалата част от разходите е увеличен счетоводният финансов резултат, т.е. разходите не са признати за данъчни цели. За останалите части от изградената публична инфраструктура такива договори за дарение не са сключвани. При актуване на изградената инфраструктура в полза на общината дружеството е отчело счетоводен разход, с който не е преобразуван (увеличен) счетоводният финансов резултат, т.е. то е третирало тези разходи като признати за данъчни цели.

Въпросът е свързан именно с третирането на вече изградената до 31.12.2019 г. по гореописания ред публична инфраструктура, доколкото за изградена по този начин след тази дата ЗКПО съдържа ясни правила, постановени в чл. 48, т. 5, чл. 53, ал. 1, т. 2 и чл. 69а от ЗКПО.

Касае се за прилагането на § 22 от ПЗР на ЗИДЗКПО, съгласно който разходите, които не са били данъчно признати, могат да се заведат като самостоятелен данъчен амортизируем актив, но този преходен параграф не регламентира как следва да се процедира в случаите, когато дадени разходи изобщо не са били предмет на данъчно третиране.

Два актива ли следва да се заведат в данъчния амортизационен план - един за третираните и непризнати суми, и друг за останалите, или един, доколкото се предвижда различен първоначален момент за включването им в данъчния амортизационен план?

Отговор: В ЗКПО е създаден специален преходен режим в § 22, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗКПО, съгласно който при наличие на счетоводни разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост, които изцяло или частично са третирани за данъчни цели като разходи, несвързани с дейността, или непризнати разходи за дарения, с размера на непризнатата част от тези разходи може да се заведе самостоятелен данъчен амортизируем актив за целите на този закон, в случай че са изпълнени едновременно следните условия:

1. разходите са начислени/отчетени в периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2019 г., и


АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.