Въпрос: Облагат ли се с корпоративен данък 10 на сто фирмите, получили безвъзмездна финансова помощ между 3 и 10 хиляди лева за микро и малки предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - Процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“?

Отговор:В ЗКПО не се съдържа разпоредба, която да регламентира специфично данъчно третиране по отношение на поставения въпрос. Поради това за целите на определяне на данъчния финансов резултат е валидно счетоводното третиране на получаваната от МСП безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която е част от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Това е така, защото съгласно чл. 18 и чл. 22 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, с данъчните постоянни разлики, данъчните временни разлики и/или други суми в случаите, предвидени в същия закон.


АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.